E-ISSN 2602-4837
Investigation of Helicobacter pylori colonization in pharyngeal and palatine tonsils with rapid urease test and immunohistochemical analysis [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(2): 85-89

Investigation of Helicobacter pylori colonization in pharyngeal and palatine tonsils with rapid urease test and immunohistochemical analysis

Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR1, Funda EREN1, Mustafa Burak ÜSTÜN1, Yusuf EREN1, Ebru TAŞ1, Ali Okan GÜRSEL1

Amaç: Çocukların farengeal ve palatin tonsil doku örneklerinde Helicobacter pylori varlığı ve sıklığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kronik veya tekrarlayan tonsillit atakları ve/veya horlama yakınmaları olan 20 çocuk hasta (15 erkek, 5 kız, ort. yaş 8, dağılım 5-13) çalışmaya alındı. Hastaların 17'sine adenoidektomi ve tonsillektomi, ikisine adenoidektomi ve tonsillektomi ile birlikte iki taraflı ventilasyon tüpü, birine adenoidektomi ve iki taraflı ventilasyon tüpü uygulandı. Tüm tonsil örneklerinde hızlı üreaz testi ve immünhistokimyasal analiz yöntemi kullanılarak H. pylori kolonizasyonu araştırıldı. Bulgular: Hızlı üreaz testiyle sadece bir hastanın (%5) hem palatin hem de farengeal tonsil doku örneklerinde pozitif sonuç elde edildi. İmmünhistokimyasal analiz ise dört hastada (%20) H. pylori pozitifliği gösterdi. İki hastada farengeal tonsil doku örneğinde, iki hastada ise palatin tonsil doku örneğinde pozitif sonuç elde edildi. Sonuç: Çocukların farengeal ve palatin tonsil dokularındaki H. pylori varlığı, bu bakterinin bu bölgede kolonize olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Adenoid/mikrobiyoloji, çocuk, Helicobacter enfeksiyonu/mikrobiyoloji, immünhistokimya, tonsil/mikrobiyoloji, üreaz/tanısal kullanım.

Farengeal ve palatin tonsil örneklerinde hızlı üreaz testi ve immünhistokimyasal analiz yöntemiyle Helicobacter pylori varlığının araştırılması

Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR1, Funda EREN1, Mustafa Burak ÜSTÜN1, Yusuf EREN1, Ebru TAŞ1, Ali Okan GÜRSEL1

Objectives: We investigated the presence and frequency of Helicobacter pylori in palatine and pharyngeal tonsil tissues of children. Patients and Methods: The study included 20 patients (15 males, 5 females, mean age 8.2 years, range 5 to 13 years) with chronic or recurrent tonsillitis and/or snoring. Of these, 17 patients underwent adenoidectomy and tonsillectomy, two patients underwent adenoidectomy and tonsillectomy with bilateral ventilation tube insertion, and one patient underwent adenoidectomy with bilateral ventilation tube insertion. H. pylori colonization was sought in all tonsillar specimens by rapid urease test and immunohistochemical analysis. Results: Rapid urease test showed H. pylori colonization in the palatine and pharyngeal tonsil specimens of one patient (5%), whereas immunohistochemical analysis showed four H. pylori-positive patients (20%), whose pharyngeal tonsil (n=2) or palatine tonsil (n=2) specimens were individually affected. Conclusion: The presence of H. pylori in both palatine and pharyngeal tonsil tissues of children suggests that these tissues can be a reservoir for H. pylori.

Keywords: Adenoids/microbiology, child, Helicobacter infections/microbiology, immunohistochemistry, tonsil/microbiology, urease/diagnostic use.

Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR, Funda EREN, Mustafa Burak ÜSTÜN, Yusuf EREN, Ebru TAŞ, Ali Okan GÜRSEL. Farengeal ve palatin tonsil örneklerinde hızlı üreaz testi ve immünhistokimyasal analiz yöntemiyle Helicobacter pylori varlığının araştırılması. Tr-ENT. 2008; 18(2): 85-89
LookUs & Online Makale