E-ISSN 2602-4837
Thyroid masses: an analysis of 131 cases [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(5): 289-293

Thyroid masses: an analysis of 131 cases

Sedat ÇAĞLI1, İmdat YÜCE1, Ali BAYRAM1, Ercihan GÜNEY1

Amaç: Tiroid kitlesi tanısıyla ameliyat edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastalar ve Yöntemler: 1993-2007 yılları arasında tiroid kitlesi öntanısıyla ameliyat edilen 131 hastanın (80 erkek, 51 kadın) klinik bulguları, histopatolojik sonuçları ve uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %48.1'inde benign, %51.9'unda malign tiroid kitlesi saptandı. Cinsiyet dağılımı benign tümörlü grupta 41 kadın (%65), 22 erkek (%35), malign tümörlü grupta 39 kadın (%57), 29 erkek (%43) şeklindeydi. Histopatolojik tanılara göre en sık rastlanan benign tiroid kitlesi multinodüler guatr (n=57, %43.5), malign tümör ise papiller karsinom (n=50, %38.2) idi. Benign tümörlü hastalarda şikayet süresi ortalama 58 ay, malign tümörlü hastalarda 30 ay bulundu. Sonuç: Tiroid ameliyatları kulak burun boğaz hastalıkları kliniğinde artarak uygulanan baş-boyun cerrahisi prosedürlerinden biri haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid bezi/patoloji, tiroid neoplazileri/epidemiyoloji/cerrahi, tiroid nodülü/tanı/cerrahi.

Tiroid kitleleri: 131 olgunun değerlendirilmesi

Sedat ÇAĞLI1, İmdat YÜCE1, Ali BAYRAM1, Ercihan GÜNEY1

Objectives: We retrospectively analyzed patients undergoing surgery for thyroid masses. Patients and Methods: A total of 131 patients (80 males, 51 females) who underwent surgery for thyroid masses between 1993 and 2007 were evaluated with respect to clinical findings, histopathologic diagnoses, and treatment modalities. Results: The thyroid masses were found benign in 48.1% and malignant in 51.9% of the patients. Forty-one females (65%) and 22 males (35%) had benign thyroid masses, while 39 females (57%) and 29 males (43%) had malignant thyroid masses. According to histopathologic results, the most common benign and malignant diagnoses were multinodular goiter (n=57, 43.5%) and papillary carcinoma (n=50, 38.2%), respectively. The mean duration of complaints was 58 months for benign and 30 months for malignant tumors. Conclusion: Thyroid operations are becoming increasingly common in otorhinolaryngologic surgical procedures.

Keywords: Thyroid gland/pathology, thyroid neoplasms/epidemiology/surgery, thyroid nodule/diagnosis/surgery.

Sedat ÇAĞLI, İmdat YÜCE, Ali BAYRAM, Ercihan GÜNEY. Tiroid kitleleri: 131 olgunun değerlendirilmesi. Tr-ENT. 2008; 18(5): 289-293
LookUs & Online Makale