E-ISSN 2602-4837
Facial paralysis due to an occult parotid abscess [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(2): 115-117

Facial paralysis due to an occult parotid abscess

Kadir Serkan ORHAN1, Tayfun DEMİREL1, Elif KOCASOY ORHAN1, Kubilay YENİGÜL1

Parotis bezinin selim hastalıklarının fasyal paraliziye yol açması çok nadirdir. Literatürde akut süpüratif parotitis veya parotis apsesine bağlı fasyal paralizi gelişen yaklaşık 16 olgu bildirilmiştir. Bu yazıda gizli parotis apsesine bağlı fasyal paralizi gelişen 45 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Başlangıçta hastada fasyal paralizi yoktu ve akut parotitisi düşündüren semptom ve bulgular için tıbbi tedavi düzenlendi. Üç gün sonra hastada sol taraflı, House-Brackmann (HB) derece 5 fasyal paralizi gelişmesi üzerine yapılan ultrasonografi incelemesinde, çevre dokularda enflamasyona yol açan, 10x8 mm büyüklüğünde, pretragal hipoekoik bir kitle saptandı. Lezyondan alınan ince iğne aspirasyon biyopsisinde polimorfonükleer lökosit ve lenfositler görüldü, malign hücreye rastlanmadı. Tanı gizli parotis apsesi şeklinde kondu. Bir hafta sonra kitle kayboldu ve fasyal paralizi HB derece 4’e geriledi. İlk ayın sonunda fasyal paralizi HB derece 1 idi. Üç aylık takip sonunda hastanın fasyal sinir fonksiyonu normale yakındı.

Anahtar Kelimeler: Apse/komplikasyon, fasyal paralizi/etyoloji, parotis hastalığı, parotitis/komplikasyon.

Gizli parotis apsesine bağlı fasyal paralizi

Kadir Serkan ORHAN1, Tayfun DEMİREL1, Elif KOCASOY ORHAN1, Kubilay YENİGÜL1

Facial paralysis associated with benign diseases of the parotid gland is very rare. It has been reported in approximately 16 cases of acute suppurative parotitis or parotid abscess. We presented a 45-year-old woman who developed facial paralysis secondary to an occult parotid abscess. Initially, there was no facial paralysis and the signs and symptoms were suggestive of acute parotitis, for which medical treatment was initiated. Three days later, left-sided facial palsy of HB (House-Brackmann) grade 5 developed. Ultrasonography revealed a pretragal, hypoechoic mass, 10x8 mm in size, causing inflammation in the surrounding tissue. Fine needle aspiration biopsy obtained from the mass revealed polymorphonuclear leukocytes and lymphocytes. No malignant cells were observed. The lesion was diagnosed as an occult parotid abscess. After a week, the mass disappeared and facial paralysis improved to HB grade 4. At the end of the first month, facial paralysis improved to HB grade 1. At three months, facial nerve function was nearly normal.

Keywords: Abscess/complications, facial paralysis/etiology, parotid diseases, parotitis/complications.

Kadir Serkan ORHAN, Tayfun DEMİREL, Elif KOCASOY ORHAN, Kubilay YENİGÜL. Gizli parotis apsesine bağlı fasyal paralizi. Tr-ENT. 2008; 18(2): 115-117
LookUs & Online Makale