E-ISSN 2602-4837
Hava yolu uyaranına karşı verilen yanıtta oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller: Sağlıklı erişkinlerde klinik uygulama [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 311-315 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.42027

Hava yolu uyaranına karşı verilen yanıtta oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller: Sağlıklı erişkinlerde klinik uygulama

Seyra Erbek, Evren Hızal, Selim Sermed Erbek, Levent Naci Özlüoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Ana Blim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada sağlıklı erişkinlerde hava yolu uyaranına karşı verilen yanıtta oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller için normal değerler belirlendi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya işitme sorunu olmayan 38 sağlıklı erişkin katılımcı dahil edildi. Tüm katılımcılara oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel testleri yapıldı. Dalgaların latans ve amplitüd değerleri kayıt edildi.
BULGULAR: Ortalama N1 latansı 9.62±2.02 (4.30-16.00) msn. ve ortalama P1 latansı 14.90±2.33 (9.0-21.00) msn. idi. Ortalama amplitüd değeri 3.36±1.36 (1.06-8.48) µV idi. N1 ve P1 latansları ile yaş arasında pozitif bir ilişki vardı (N1 için r=242, p=0.0359; P1 için r=250, p=0.030).
SONUÇ: Oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller kolayca elde edilebilir ve vestibüler hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılabilir. Ancak, sonuçların değerlendirilmesinde yaşın etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel, vestibüler miyojenik potansiyel; vestibülooküler reflex.

Ocular vestibular evoked myogenic potentials in response to air conducted stimuli: clinical application in healthy adults

Seyra Erbek, Evren Hızal, Selim Sermed Erbek, Levent Naci Özlüoğlu
Department Of Otolaryngology, Baskent University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to determine the normal values for ocular vestibular evoked myogenic potentials in response to air conducted stimuli in healthy adults.
METHODS: Thirty-six healthy adult participants with no ear complaints were enrolled. Ocular vestibular evoked myogenic potential tests were performed to all participants. Latency and amplitude values of the waves were recorded.
RESULTS: The mean N1 latency was 9.62±2.02 (4.30-16.00) msec and the mean P1 latency was 14.90±2.33 (9.0-21.00) msec. The mean amplitude was 3.36±1.36 (1.06-8.48) µV. There was a positive correlation between N1 and P1 latencies and age (r=242, p=0.0359 for N1; r=250, p=0.030 for P1).
CONCLUSION: Ocular vestibular evoked myogenic potentials can be obtained easily and can be used in the evaluation of vestibular disorders. However, the effect of age should be considered when interpreting results.

Keywords: Ocular vestibular evoked myogenic potential, vestibular evoked myogenic potential; vestibuloocular reflex.

Seyra Erbek, Evren Hızal, Selim Sermed Erbek, Levent Naci Özlüoğlu. Ocular vestibular evoked myogenic potentials in response to air conducted stimuli: clinical application in healthy adults. Tr-ENT. 2014; 24(6): 311-315

Sorumlu Yazar: Seyra Erbek, Türkiye
LookUs & Online Makale