E-ISSN 2602-4837
A case of invasive meningioma involving the maxillary sinus [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(5): 312-315

A case of invasive meningioma involving the maxillary sinus

Kayhan ÖZTÜRK1, Ercan AKBAY1, Ziya CENİK1

Meningiomlar primer beyin tümörlerinin yaklaşık %15'ini oluşturmalarına karşın, ekstrakraniyal tutulum çok nadirdir. Bu yazıda invaziv maksiller sinüs meningiomlu bir olgu sunuldu. Elli yaşında bir erkek hasta sol yanak bölgesinde şiddetli ağrı ve hassasiyet şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünde, sol frontal lobda yerleşik bir meningiom için sekiz ay önce geçirilmiş bir ameliyat vardı. Fizik muayene ve bilgisayarlı tomografi ile sol maksiller sinüste bir kitle saptandı. Caldwell-Luc yöntemiyle alınan biyopsinin histopatolojik sonucu invaziv meningiom olarak bildirildi. Kitle sinüs mukozasıyla birlikte çıkarıldı. Cerrahi örneğin histopatolojik tanısı invaziv anjiyoblastik meningiom idi. Hastaya, rezidüel intrakraniyal tümör nedeniyle ameliyat sonrasında radyoterapi uygulandı. On bir aylık takip süresi içinde nüks görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Maksiller sinüs neoplazileri/patoloji/cerrahi, meningiom/patoloji/cerrahi.

Maksiller sinüs tutulumu gösteren invaziv meningiom

Kayhan ÖZTÜRK1, Ercan AKBAY1, Ziya CENİK1

Meningiomas account for nearly 15% of primary brain tumors, but extracranial meningiomas are very rare. We presented a case of invasive maxillary sinus meningioma. A 50-year-old man presented with facial tenderness and severe pain in the left cheek. He had a prior surgery for a meningioma in the left frontal lobe eight months before. Physical examination and computed tomography showed a mass in the left maxillary sinus. Histopathological result of the biopsy obtained via the Caldwell-Luc approach was invasive meningioma. The mass was removed with the sinus mucosa. The histology of the resected specimen was compatible with invasive angioblastic meningioma. Postoperative radiotherapy was administered because of residual intracranial tumor. No recurrence was detected over an 11-month follow-up period.

Keywords: Maxillary sinus neoplasms/pathology/surgery, meningioma/pathology/surgery.

Kayhan ÖZTÜRK, Ercan AKBAY, Ziya CENİK. Maksiller sinüs tutulumu gösteren invaziv meningiom. Tr-ENT. 2008; 18(5): 312-315
LookUs & Online Makale