E-ISSN 2602-4837
İşitme kaybı olmayan çocuklarda adenoid hipertrofisinin timpanometrik bulgulara etkisi [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 334-338 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.50024

İşitme kaybı olmayan çocuklarda adenoid hipertrofisinin timpanometrik bulgulara etkisi

Ceren Günel, Barış Ermişler, H.sema Başak
Adnan Menderes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada adenoid hipertrofisinin orta kulak basıncı üzerine etkisi ve ailesel işitme kaybı şüphesi olmayan çocuklarda, timpanogramın efüzyonlu otitis mediada tanısal etkinliğinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Adenoidektomi ameliyatı yapılan 56 çocuk (26 erkek, 30 kız; ort. yaş 5.9±2.2 yıl; dağılım, 3-12 yıl) otoskopi, nazal endoskopi ve timpanometre kullanılarak analiz edildi (adenoidektomiden 1 hafta önce ve 3 ay sonra).
BULGULAR: Adenoidektomi öncesi ortalama negatif orta kulak basıncı adenoidektomi sonrasına göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.045). Yüz on iki kulağın 13’ünde ameliyat öncesi tip B timpanogram saptandı. Kulakların %17.9’unda (n=20) efüzyonlu otitis media miringotomi ile doğrulandı.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız adenoid hipertrofisinin artmış negatif orta kulak basıncı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Çocuklara ve ailede işitme kaybı olmayan çocuklara dahi, adenoidektomi öncesinde orta kulak muayenesi ve timpanometri yapılmasının gerekli olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Akustik stapes refleks, adenoidektomi; işitme kaybı; miringotomi; efüzyonlu otitis media; timpanometre.

The effect of adenoid hypertrophy on tympanometric findings in children without hearing loss

Ceren Günel, Barış Ermişler, H.sema Başak
Department Of Otorhinolaryngology-head And Neck Surgery, Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Aydın, Turkey.

OBJECTIVE: This study aims to investigate the effects of adenoid hypertrophy on negative middle ear pressure and diagnostic efficiency of tympanogram in the detection of otitis media with effusion in children without parental suspicion of hearing loss.
METHODS: Fifty six children (26 boys, 30 girls; mean age 5.9±2.2 years; range, 3 to 12 years) who underwent adenoidectomy were analyzed using otoscopy, nasal endoscopy, and tympanometry (before 1 week and 3 months after adenoidectomy).
RESULTS: The median negative middle ear pressure before the adenoidectomy was significantly higher from after adenoidectomy (p=0.045). Type B tympanogram were detected in 13 of the 112 ears preoperatively. About 17.9% (n=20) of the ears with otitis media with effusion were confirmed by myringotomy.
CONCLUSION: Our study findings suggest that the adenoid hyperthrophy is associated with increased negative pressure in the middle ear. We believe that it is necessary to perform the middle ear examination and tympanometry in children before adenoidectomy and in children without parental suspicion of hearing loss, even.

Keywords: Acoustic stapedius reflex, adenoidectomy; hearing loss; myringotomy; otitis media with effusion; tympanometry.

Ceren Günel, Barış Ermişler, H.sema Başak. The effect of adenoid hypertrophy on tympanometric findings in children without hearing loss. Tr-ENT. 2014; 24(6): 334-338

Sorumlu Yazar: Ceren Günel, Türkiye
LookUs & Online Makale