E-ISSN 2602-4837
Effectiveness of rapid antigen test with throat gargle in detecting group A beta-hemolytic streptococci [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(5): 280-283

Effectiveness of rapid antigen test with throat gargle in detecting group A beta-hemolytic streptococci

Fahrettin YILMAZ1, Oğuz KARABAY1, Nevin KOÇ İNCE1, Hasan EKERBİÇER1, Esra KOÇOĞLU1

Amaç: Grup A beta-hemolitik streptokok (BHS) tanısında kullanılan hızlı antijen testlerinin (HAT) en önemli dezavantajı düşük duyarlılıklarıdır. Bu çalışmada, boğaz gargarası ile yapılan HAT'nin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerleri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya tonsillofarenjit öntanısı konan 106 hasta (53 kadın, 53 erkek, ortalama yaş 22±12, dağılım 16-65) alındı. Boğaz kültürü için steril pamuklu çubuk ile farenks arka duvarı ve tonsil yüzeyinden sürüntü örneği alındı. Daha sonra hastalara 10 saniye süreyle steril %0.9 NaCl ile gargara yaptırılarak örnek alındı. Bu örnekler HAT ile grup A BHS pozitifliği açısından değerlendirildi. Boğaz kültürleri standart yöntemlerle yapıldı. Bulgular: Boğaz kültürü 12 hastada (%11.3) pozitif, 94 hastada (%88.6) negatif idi. Boğaz gargarasıyla yapılan HAT beş hastada (%4.7) pozitif, 101 hastada (%95.2) negatif bulundu. Boğaz gargarasıyla yapılan hızlı antijen testinin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %41.7 ve %100, pozitif kestirim değeri %100, negatif kestirim değeri %93.1 idi. Sonuç: Grup A BHS tanısında boğaz gargarasıyla yapılan HAT'nin özgüllüğü, pozitif ve negatif kestirim değerleri tatmin edici bulunmasına rağmen, duyarlılığı tatmin edici bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Antijen, bakteriyel/analiz, farenjit/mikrobiyoloji, duyarlılık ve özgüllük, streptokok enfeksiyonları/tanı/mikrobiyoloji, tonsillit/mikrobiyoloji.

Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği

Fahrettin YILMAZ1, Oğuz KARABAY1, Nevin KOÇ İNCE1, Hasan EKERBİÇER1, Esra KOÇOĞLU1

Objectives: The most important disadvantage of rapid antigen tests (RAT) is low sensitivity for the diagnosis of group A beta-hemolytic streptococci (BHS). We determined the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of RAT in gargling samples. Patients and Methods: The study included 106 patients (53 females, 53 males, mean age 22±12 years, range 16-65 years) with an initial diagnosis of tonsillopharyngitis. Swab samples were taken from the posterior pharyngeal wall and tonsil surface with a sterile cotton swab. Then, gargle samples were obtained by gargling for 10 seconds with sterile 0.9% NaCl to be examined by the RAT for group A BHS. Throat cultures were processed using standard microbiologic techniques. Results: Throat cultures were positive in 12 patients (11.3%) and negative in 94 patients (88.6%). Rapid antigen test yielded five positive (4.7%) and 101 negative (95.2%) results. The sensitivity and specificity rates of RAT with throat gargling were 41.7% and 100%, with positive and negative predictive values of 100% and 93.1%, respectively. Conclusion: Despite satisfactory specificity, positive and negative predictive rates of RAT with throat gargling, its low sensitivity limits its use for the diagnosis of group A BHS.

Keywords: Antigens, bacterial/analysis, pharyngitis/microbiology, sensitivity and specificity, streptococcal infections/diagnosis/microbiology, tonsillitis/microbiology.

Fahrettin YILMAZ, Oğuz KARABAY, Nevin KOÇ İNCE, Hasan EKERBİÇER, Esra KOÇOĞLU. Boğaz gargarası ile yapılan hızlı antijen testinin grup A beta-hemolitik streptokokları saptamadaki etkinliği. Tr-ENT. 2008; 18(5): 280-283
LookUs & Online Makale