E-ISSN 2602-4837
Birinci basamak hekimleri arasında akut bakteriyel rinosinüzit değerlendirme, tanı ve tedavi ölçütleri [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 192-197 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.025

Birinci basamak hekimleri arasında akut bakteriyel rinosinüzit değerlendirme, tanı ve tedavi ölçütleri

Mustafa Cenk Ecevit1, Ayşe Arısoy, Sabahattin Memiş, Volkan Seneger, Öznur Tokatlı, Semih Sütay

Amaç: Bu çalışmada birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmekte olan hekimlerin akut bakteriyel rinosinüziti (ABRS) değerlendirme ölçütlerinin saptanması planlandı.
Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışma Nisan 2009 - Haziran 2009 tarihleri arasında yüz yüze anket yöntemi ile yapıldı. Hekimlerden önceden belirlenen akut bakteriyel rinosinüzit etyopatogenez, tanı ve tedavi ölçütleri ile ilgili soruları 1-5 arasında derecelendirerek yanıtlamaları istendi. Ayrıca hekimlerin demografik ve lisans eğitim bilgileri, günde gördükleri hasta sayısı, akut bakteriyel rinosinüzit tanısı konulan hasta sayısı ve aile hekimi uzmanlıkları sorgulandı.
 Otuz üç Sağlık Ocağı veya Toplum Sağlık Merkezinde 142 hekim ziyareti gerçekleştirildi. Anketi 69 hekim (34 erkek, 35 kadın; ort. yaş 44.5±5.5 yıl; dağılım 33-57 yıl) yanıtladı.
Bulgular: Hekimlik süresi 20.0±5.5 yıldı ve hekimlerin %52.2’si Aile Hekimi, %47.8’i Pratisyen Hekim idi. Tanıda öykü (%87.3) ve Waters grafisi (%74.6) en çok yararlanılan araçlar olarak belirtildi. Antibiyotiklerden, amox-clu’nun, sefuroksim aksetil’in ve levofloksasin’in sırasıyla %80.9, %76.1 ve %60.3 oranında tercih edildiği saptandı. Hekimlerin %74.6’sının radyolojik inceleme ve %96.8’inin kültür yapma olanağının bulunmadığı saptandı.
Sonuç: Ziyaret edilen hekimlerin %48.6’sı anketi yanıtlamayı kabul etti. Yapılan anket sonucunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan Pratisyen ve Aile Hekimlerinin ABRS tanı ve tedavisi için gereken ölçütleri benimsemediği saptandı. Mezuniyet sonrası eğitim kapsamında ABRS tanı ve tedavi eğitimlerinin yer almasının yararlı olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak; rinosinüzit; anket.

Evaluation, diagnosis and treatment criteria for bacterial rhinosinusitis among primary health care physicians

Mustafa Cenk Ecevit1, Ayşe Arısoy, Sabahattin Memiş, Volkan Seneger, Öznur Tokatlı, Semih Sütay

Objectives: This study was planned to determine the evaluation criteria for acute bacterial rhinosinusitis (ABRS) among primary health care physicians.
Patients and Methods: This study was conducted with face-to-face survey method between April 2009 and June 2009. The physicians were asked to answer the prespecified questions about the etiopathogenesis, diagnosis and treatment criteria for ABRS by grading from 1 to 5. The demographic and undergraduate education information of the physicians, daily number of patients they see, the number of patients diagnosed with ABRS and family physicians specialization were asked. One hundred and forty two physicians visits were performed at 33 Health Centers or Public Health Centers. Sixty-nine doctors (34 males, 35 females; mean age 44.5±5.5 years; range 33 to 57 years) answered the survey.
Results: Medical experience was 20.0±5.5 years and 52.2% of the physicians were Family Physicians and 47.8% were General Practitioners. For diagnosis, the history (87.3%) and Waters X-ray (74.6%) were reported as the most utilized tools. Among antibiotics, amox-clu, cefuroxime axetil and levofloxacin were found to be preferred at rates of 80.9%, 76.1% and 60.3%, respectively. 74.6% and 96.8% of the physicians lacked the facility to perform radiological examination and culture, respectively.
Conclusion: 48.6% of the visited physicians agreed to answer the questionnaire. According to the results of the survey, General Practitioners and Family Physicians involved in conducting the basic health services did not assimilate criteria for diagnosis and treatment of ABRS. Training targeting ABRS should be involved for postgraduate period.

Keywords: Primary care; rhinosinusitis; survey.

Mustafa Cenk Ecevit, Ayşe Arısoy, Sabahattin Memiş, Volkan Seneger, Öznur Tokatlı, Semih Sütay. Evaluation, diagnosis and treatment criteria for bacterial rhinosinusitis among primary health care physicians. Tr-ENT. 2011; 21(4): 192-197

Sorumlu Yazar: Mustafa Cenk Ecevit
LookUs & Online Makale