E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 12 (1)

Cilt: 12  Sayı: 1 - 2004

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Alerjik rinit ve nonalerjik rinit eozinofilik sendromlu hastalarda bilgisayarlı tomografi evresi
Computed tomography stage in patients with allergic rhinitis and nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome
Ercan Pınar, A. Feda Bolat, Semih Öncel, Çağlar Çallı
Sayfalar 1 - 5

2.
Burun kanadındaki defektlerin medial pediküllü nazolabial katlama flebi ile onarımı
Reconstruction of alar defects with the use of medially based nasolabial turnover flaps
Atakan Aydın
Sayfalar 6 - 10

3.
Tiroit neoplazileri içinde primer tiroit lenfoma sıklığı
The incidence of primary thyroid lymphoma in thyroid malignancies
Halil Çoşkun, Alp Bozbora, Yersu Kapran, Yeşim Erbil, Selçuk Özarmağan
Sayfalar 11 - 15

4.
Baş-boyun kanserli hastaların serumlarında adenozin deaminaz, ksantin oksidaz, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz aktivitesi ve malondialdehit seviyesi
Adenosine deaminase, xanthine oxidase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase activities and malondialdehyde levels in the serum of patients with head and neck carcinoma
M. Tayyar Kalcıoğlu, Ahmet Kızılay, H. Ramazan Yılmaz, Efkan Uz, Mukaddes Güleç, Orhan Özturan, Ömer Akyol
Sayfalar 16 - 22

5.
Baş-boyun yassı epitel hücreli (SCC) karsinomda ferritin, lipid ilişkili sialik asit, karsinoembriyonik antijen, SCC antijeni ve CYFRA 21-1 düzeyleri
The significance of ferritin, lipid-associated sialic acid, CEA, squamous cell carcinoma (SCC) antigen, and CYFRA 21-1 levels in SCC of the head and neck
Erdoğan İnal, Meliha Laçin, Korhan Asal, Alper Ceylan, Ahmet Köybaşıoğlu, Fikret İleri, S. Sabri Uslu
Sayfalar 23 - 30

6.
Ameliyat öncesindeki serum immünglobülin düzeyleri ile tonsillektomi sonrasında bakteriyemi gelişmesi arasındaki ilişki
The relationship between preoperative serum immunoglobulin levels and the development of bacteremia after tonsillectomy
Erol Keleş, Üzeyir Gök, Murat Aral, H. Cengiz Alpay
Sayfalar 31 - 34

OLGU SUNUMU
7.
Orta konka piyoseli: Olgu sunumu
Pyocele of the middle turbinate: a case report
Uğur Çınar, Özgür Yiğit, Berna Uslu, Seyhan Alkan
Sayfalar 35 - 38

8.
Septumdan kaynaklanan kondrosarkom: Olgu sunumu
Chondrosarcoma of the nasal septum: a case report
Fatih Bulut, Ahmet Kızılay, N. Engin Aydın
Sayfalar 39 - 41

9.
Üst dudak schwannomu: Olgu sunumu
Schwannoma of the upper lip: a case report
Mustafa Deniz Yılmaz, Çiğdem Tokyol, Fevzi Sefa Dereköy, Ali Altuntaş
Sayfalar 42 - 44

10.
İki taraflı hipoglossal schwannom: Radyolojik tanı
Bilateral hypoglossal schwannoma: a radiologic diagnosis
Devrim Bektaş, Refik Çaylan
Sayfalar 45 - 47

11.
Larenkste mukoepidermoid karsinom: Olgu sunumu
Mucoepidermoid carcinoma of the larynx: a case report
Metin Arslan, Şule Eroğlu, İstemihan Akın, Nihat Akçayöz, Cem Saka
Sayfalar 48 - 50

12.
Endoskopik sinüs cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: Gözkapağı nekrotizan fasiiti
A rare complication of endoscopic sinus surgery: necrotizing fasciitis of the eyelid
Canser Yılmaz Demir, Ülkü Köhle
Sayfalar 51 - 53

LookUs & Online Makale