E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 13 (2)

Cilt: 13  Sayı: 2 - 2004

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Efüzyonlu otitis media’nın etyolojisinde alerjininin yeri; immün sistem ve sitokinler
The role of allergy in the etiology of otitis media with effusion; immune system and cytokines
Erol Keleş, Şinasi Yalçın, Vedat Bulut, İrfan Kaygusuz, Turgut Karlıdağ, H. Cengiz Alpay
Sayfalar 51 - 56

2.
Suprakrikoid larenjektomi sonrası onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar
Supracricoid laryngectomy: oncological and functional outcome
Ali Vefa Yücetürk, Kıvanç Günhan
Sayfalar 57 - 61

3.
Vokal kord otolog yağ enjeksiyonu sonrası greft hacminin manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi
Evaluation of autogous fat volume with magnetic resonance imaging following vocal cord injection
Çağatay Oysu, Aslıhan Semiz Oysu, Gazanfer Ekinci, Celil Uslu
Sayfalar 67 - 71

OLGU SUNUMU
4.
Dev konka bülloza: Olgu sunumu
Giant concha bullosa: a case report
Özgür Yiğit, Uğur Çınar, Berna Uslu, Burhan Dadaş
Sayfalar 77 - 79

5.
İntratekal fluoresein kullanımı takiben gelişen epilepsi nöbeti
Grand mal seizure following intrathecal fluorescein use
Zeynep Alkan, Burak Ömür Çakır, Bekir Mahmut Kılınç, Suat Turgut
Sayfalar 80 - 83

6.
Bir olguda baş-boyun bölgesi osteolipomu
A case of osteolipoma of the head and neck area
Hüseyin Kemal Türköz, Yalçın Varnalı, Cem Çomunoğlu
Sayfalar 84 - 86

7.
Mandibula periferal osteomu: Olgu sunumu
Peripheral osteoma of mandible: a case report
Haluk Yavuz, Cüneyt Yılmazer, Babür Akkuzu
Sayfalar 87 - 90

8.
Sağ bukkal mukoza ve infratemporal fossaya uzanım gösteren nüks maksillar ameloblastoma: Olgu sunumu ve literatür analizi
Rekurrent maxillary ameloblastoma spreading to right buccal mucosa and infratemporal fossa: a case report
Bülent Veli Ağırdır, Alper Derin, Murat Turhan
Sayfalar 91 - 94

9.
Bir çocukta dil orijinli pediatrik dev granüler hücreli tümör
A giant granular cell tumor of the tongue in a pediatric case
Enver Özer, Muzaffer Kanlıkama, İbrahim Sarı, Semih Mumbuç
Sayfalar 95 - 97

10.
Dil tüberkülozu: Olgu sunumu
Tuberculous ulcer of the tongue: a case report
Özgür Yiğit, Uğur Çınar, Berna Uslu Coşkun, Tülay Başak
Sayfalar 98 - 101

LookUs & Online Makale