E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 14 (2)

Cilt: 14  Sayı: 2 - 2005

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi ve bunların cinsiyetle ilişkisi
Anatomic variations of the paranasal sinuses detected by computed tomography and the relationship between variations and sex
Raşit Midilli, Gürkan Aladağ, Ergin Erginöz, Bülent Karcı, Recep Savaş
Sayfalar 49 - 56

2.
Türkiye’de burun ve paranazal sinüs kanserlerine ait epidemiyolojik verilerin taraması
A review of epidemiologic data on cancers of the nose and paranasal sinuses in Turkey
Taner Yılmaz
Sayfalar 57 - 61

3.
İdyopatik fasyal sinir felçli olgularda prednizolon tedavisi: Açık, randomize, kontrollü, prospektif bir çalışma
The efficacy of steroids in idiopathic facial nerve paralysis: an open, randomized, prospective controlled study
Ülkü Türk Börü, Abdulkadir Koçer, Cevdet Bilge
Sayfalar 62 - 66

4.
Horlama ve hafif derecede obstrüktif uyku apneli olgularda yumuşak damak radyofrekans doku ablasyonu uygulaması
Radiofrequency thermal ablation of the soft palate in patients with snoring and mild sleep apnea
Mustafa Gerek, Timur Akçam, Abdullah Durmaz
Sayfalar 67 - 78

5.
Endoskopik dakriosistorinostomide bikanaliküler silikon tüp implantasyonunun ameliyat başarısı üzerine etkisi
The effect of bicanalicular silicone tube implantation on the success rate of endoscopic dacryocystorhinostomy
Özgür Yiğit, Hasan Uzun, Turgay Han, Burak Ömür Çakır
Sayfalar 79 - 82

OLGU SUNUMU
6.
Nazal septal schwannoma ve endoskopik cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Endoscopic surgical management of nasal septal schwannoma: a case report
Bülent Veli Ağırdır, Murat Turhan, Alper Derin
Sayfalar 83 - 86

7.
Parotis bezinin mukoza ile ilişkili lenfoid doku lenfoması: Olgu sunumu
A case of mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the parotid gland
Alper Nabi Erkan, Can Alper Çağıcı, Filiz Aka Bolat, Levent N. Özlüoğlu
Sayfalar 87 - 91

8.
Yenidoğanda nadir bir tümör: Doğuştan epulis
A rare tumor in a newborn: congenital epulis
Erol Keleş, Nusret Akpolat, Cengiz Alpay, Ayça Tazegül
Sayfalar 92 - 95

LookUs & Online Makale