E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 15 (2)

Cilt: 15  Sayı: 2 - 2005

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Çocukluk çağı akut rinosinüzitlerinde predispozan faktörler ve bakteriyel etkenlerin değerlendirilmesi
Evaluation of predisposing factors and bacteriologic agents in pediatric rhinosinusitis
Hülya Eyigör, Sema Başak
Sayfalar 49 - 55

2.
Dalıcı muayenesinde mastoid pnömatizasyon derecesinin barotravmayı öngörmedeki değeri
The predictive value of assessing mastoid pneumatization in pre-dive examinations
Cem Uzun, Abdullah Taş, Recep Yağız, Mustafa K. Adalı, Muhsin Koten, Haldun Şan, Ahmet R. Karasalihoğlu
Sayfalar 56 - 61

3.
Vokal kord paralizilerinin takibinde larenjeal elektromiyografinin önemi
The value of laryngeal electromyography in the prognosis of vocal cord paralysis
Timur Akçam, Murat Köse, Ümit Hıdır Ulaş, Mustafa Gerek, Yalçın Özkaptan
Sayfalar 62 - 69

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Amikasin ototoksisitesinde magnezyumun koruyucu etkisinin kobaylarda elektrofizyolojik testlerle değerlendirilmesi
Evaluation of the protective effect of magnesium on amikacin ototoxicity by electrophysiologic tests in guinea pigs
Erdoğan Bulut, Recep Yağız, Abdullah Taş, Cem Uzun, Çetin Yıldırım, Kadir Kaymak, Ahmet R. Karasalihoğlu
Sayfalar 70 - 77

OLGU SUNUMU
5.
İki olguda tiroit bezinde ve tiroglossal duktus kistinde eşzamanlı papiller karsinom
Simultaneous existence of papillary carcinoma in the thyroid gland and thyroglossal duct cyst in two patients
Deniz Demir, Yusufhan Süoğlu, Mehmet Güven, Yersu Kapran
Sayfalar 78 - 82

6.
Aurikulada dermatofibroma eşlik eden perforan dermatoz: Olgu sunumu
Dermatofibroma accompanied by perforating dermatosis in the auricle: a case report
Erdinç Aydın, Ö. Süha Vardareli, Banu Bilezikçi, O. Nuri Özgirgin
Sayfalar 83 - 86

7.
Üç olguda burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanomları
Three cases of mucosal malignant melanoma of the nose and paranasal sinuses
Mustafa Kaymakçı, Özer Erdem Gür, Erdinç Aygenç, Fatih Fidan, Cafer Özdem
Sayfalar 87 - 90

DERLEME
8.
Vertigo ve adli tıp sorunları
Vertigo and medico-legal problems
Ali Fuat Işık
Sayfalar 91 - 95

LookUs & Online Makale