E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 16 (3)

Cilt: 16  Sayı: 3 - 2006

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Bilgisayarlı tomografi sanal larengoskopi: Larenks kanserinde otolarengolojik muayene ile radyolojik değerlendirmenin karşılaştırılması
Computed tomography virtual laryngoscopy: comparison between radiological and otolaryngological evaluations for laryngeal carcinoma
Yezdan Fırat, Erdinç Aygenç, Ahmet Kemal Fırat, Aytekin Oto, Adin Selçuk, Mehmet Murat Fırat, Cafer Özdem
Sayfalar 97 - 104

2.
Larenksin skuamöz hücreli kanserlerinde vasküler endotelyal büyüme faktörünün anjiyogenez ve p53 geni ile ilişkisi
The correlation of vascular endothelial growth factor with angiogenesis and p53 gene in laryngeal squamous cell carcinoma
Atılay Yaylacı, Salih Çakır, Pembegül Güneş, Adil Çınar Akkaynak, Barış Naiboğlu, Tanju Gökçeer
Sayfalar 105 - 111

3.
Koklear implantasyonun ses gelişimi üzerine etkisi
The effect of cochlear implantation on voice development
Uğur Çerçi, Tolga Kandoğan, Levent Olgun, Gürol Gültekin, Sezaver Alper
Sayfalar 112 - 121

4.
Maksillofasiyal kırıklarda foley kateter balonunun kullanımı
Foley balloon placement for maxillofacial fractures
Bahar Keleş, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbağ, Hüseyin Yaman, Ziya Cenik
Sayfalar 122 - 126

5.
Komposit çokkırıklı osteoperiostal flep ile mastoid kavite obliterasyonu ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonu: Ön çalışma
External auditory canal reconstruction and mastoid cavity obliteration with composite multi-fractured osteoperiosteal flap: a preliminary study
Cevat Uçar
Sayfalar 127 - 131

OLGU SUNUMU
6.
Sfenoid sinüs multipl miyelomu: Olgu sunumu
Multiple myeloma of the sphenoid sinus: a case report
Erdinç Aydın, Levent Özlüoğlu, Fuat Büyüklü, Nihan Haberal, Hasan Yerli
Sayfalar 132 - 134

7.
Orta kulakta aberan internal karotid arter: Olgu sunumu
Aberrant internal carotid artery in the middle ear: a case report
Raşit Midilli, Serdar Akyıldız, Tayfun Kirazlı, Recep Savaş
Sayfalar 135 - 139

8.
Mandibula yerleşimli anevrizmal kemik kisti: Olgu sunumu
Aneurysmal bone cyst of the mandible: a case report
Ender İnci, Harun Cansız, Ender Güçlü, Cem Hızlı
Sayfalar 140 - 144

LookUs & Online Makale