E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 19 (1)

Cilt: 19  Sayı: 1 - 2009

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Tonsillektomi sonrası ağrının tedavisi: Prospektif, randomize klinik çalışma
Management of pain after tonsillectomy: a prospective, randomized clinical study
Nusret İnci, Oğuz Basut, Fikret Kasapoğlu, Hakan Coşkun
Sayfalar 1 - 8

2.
Primer baş ve boyun squamöz hücreli karsinomlarında boyun diseksiyonu örneklerinde beklenmedik bulgular
Unexpected findings in the neck dissection specimens for primary head and neck squamous cell carcinoma
Uğur Dokuzlar, Levent Erişen, Fikret Kasapoğlu, Hakan Coşkun, Oğuz Basut, Selçuk Onart, İbrahim Hızalan
Sayfalar 9 - 15

3.
Paradoksal vokal kord hareketi hastalığı; semptomlar, atak süreleri ve atak tetikleyicileri ile eşlik eden hastalıklar arasındaki ilişki
Relations between symptoms, durations and triggers of attacks and concurrent diseases in paradoxical vocal fold movement disorder
Kürşat Yelken, Mehmet Güven, İbrahim Aladağ, Ahmet Eyibilen
Sayfalar 16 - 21

4.
Ani işitme kayıplarında pirasetam ve/veya asiklovir eklenerek yapılan kombine tedavi: 81 olguluk deneyim
Combined treatment supported by piracetam and/or acyclovir in idiopathic sudden sensorineural hearing loss: experience with 81 cases
Süleyman Emre Karakurt, Mehmet Doğan Özkul, İbrahim Çukurova, Erhan Demirhan, Orhan Gazi Yiğitbaşı
Sayfalar 22 - 27

OLGU SUNUMU
5.
Karotis arter invazyonu gösteren dev servikal lipoma: Olgu sunumu
Giant cervical lipoma invading carotid artery: a case report
Alper Tunga Derin, Kenan Güney, Murat Turhan, Abdullah Erdoğan, Bülent V. Ağırdır
Sayfalar 28 - 31

6.
Pediyatrik plunging ranula ve ağız yolu yaklaşımıyla cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Pediatric plunging ranula and its surgery with transoral approach: a case report
Ahmet Eyibilen, İbrahim Aladağ, Mehmet Güven
Sayfalar 32 - 35

7.
İdyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinorenin endoskopik tedavisi: Olgu sunumu
Endoscopic treatment of idiopathic spontaneous although cerebrospinal fluid rhinorrhea: a case report
Leyla Kansu, Babür Akkuzu, Suat Avcı
Sayfalar 36 - 40

8.
Nazal septumdan kaynaklanan ekstranazofarengeal anjiyofibrom: Olgu sunumu
Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal septum: a case report
Melek Uyar, Mehmet Turanlı, Işın Pak, Sibel Bakır, Üstün Osma
Sayfalar 41 - 44

DERLEME
9.
Yaşlılarda baş boyun kanserleri
Head and neck cancers in geriatric patients
Ercihan Güney, Sedat Çağlı, İmdat Yüce
Sayfalar 45 - 54

LookUs & Online Makale