E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 23 (1)

Cilt: 23  Sayı: 1 - 2013

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Obstrüktif uyku apnesi sendromu olan hastalarda transnazal radyofrekansın uzun dönem sonuçları
Long-term results of transnasal radiofrequency in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Ahmet Sabit Oğuz, Murat Gümüşsoy, İbrahim Çukurova
PMID: 23521405  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.43043  Sayfalar 1 - 9

2.
Organ koruma çağında total larenjektomi sonrası farengokütanöz fistül oranları
Pharyngocutaneous fistula rates after total laryngectomy in the organ preservation era
Yusuf Kızıl, Utku Aydil, Süleyman Cebeci, Ahmet Köybaşıoğlu, Metin Yılmaz, Erdoğan İnal
PMID: 23521406  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.34711  Sayfalar 10 - 14

3.
Trakeaözofageal fistül açılması ve konuşma protezinin komplikasyonları: 47 hastanın retrospektif analizi
Complications of tracheoesophageal puncture and speech valves: retrospective analysis of 47 patients
Abdulkadir İmre, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Engin Umut Sakarya, Sedat Öztürkcan, Semih Öncel, Hüseyin Katılmış
PMID: 23521407  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.49354  Sayfalar 15 - 20

4.
Kronik otitis mediada temporal kemik tomografisinin klinik değeri
The clinical value of temporal bone tomography in chronic otitis media
Cüneyt Kucur, Eda Şimşek, Ozan Kuduban, İrfan Çelebi, Ali Okan Gürsel
PMID: 23521408  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.30164  Sayfalar 21 - 25

5.
Nazal septum deviyasyonlu hastalarda ameliyat başarısının orta kulak ventilasyonu üzerine etkisi
The effect of operation success on middle ear ventilation in patients with nasal septal deviation
Hülya Eyigör, Üstün Osma, Mustafa Deniz Yılmaz, Nurdan Aygener, Aytuğ Buyruk
PMID: 23521409  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.37233  Sayfalar 26 - 31

6.
Termal welding tonsillektominin ameliyat sonrası ağrı üzerinde etkisi
The effects of thermal welding tonsillectomy on postoperative pain
Cengiz Özcan, Levent Sevük, Yusuf Vayısoğlu, Fevzi Meşe, Kemal Görür
PMID: 23521410  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.79037  Sayfalar 32 - 36

DENEYSEL ÇALIŞMA
7.
Baş-boyun ışınlaması yapılan sıçanlarda serum eser elementleri üzerine arı sütünün etkisi
Effect of royal jelly on serum trace elements in rats undergoing head and neck irradiation
Yasemin Benderli Cihan, Celaleddin Cihan, Hasan Mutlu, Dilek Ünal
PMID: 23521411  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.77753  Sayfalar 37 - 43

OLGU SUNUMU
8.
Kolestatoma neden olan ve menenjit ile komplike olan dış kulak kanalı osteomu
External auditory canal osteoma resulting in cholesteatoma which is complicated with menengitis
Ediz Yorgancılar, Vefa Kınış, Ramazan Gün, Salih Bakır, Musa Özbay, İsmail Topçu
PMID: 23521412  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.78790  Sayfalar 44 - 47

9.
İyi diferansiye nöroendokrin tümör: Larenksin nadir görülen bir tümörü
Well-differentiated neuroendocrine tumor: a rare tumor of the larynx
Tuba Bayındır, Neşe Karadağ, Erkan Karataş, Ahmet Kızılay
PMID: 23521413  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.36097  Sayfalar 48 - 52

10.
Submandibüler bezin tek taraflı doğuştan aplazisi
Unilateral conjenital aplasia of the submandibular gland
Murat Damar, Cem Burak Kalaycı, Ülkü Bekar, Bünyamin Turhan
PMID: 23521414  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.05658  Sayfalar 53 - 56

11.
Mondini displazisi olan pediatrik bir olguda beyin-omurilik sıvısı otoresi ve tekrarlayan bakteriyel menenjit
Cerebrospinal fluid otorrhea and recurrent bacterial meningitis in a pediatric case with Mondini dysplasia
Mete İşeri, Selçuk Uçar, Serhan Derin, Emre Üstündağ
PMID: 23521415  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.35762  Sayfalar 57 - 59

12.
Fasiyal paraliz ve sensörinöral işitme kaybı ile seyreden büyük petröz apeks kolesterol granülomu: Olgu sunumu
Extensive cholesterol granuloma of the petrous apex presenting with facial paralysis and sensorineural hearing loss: a case report
Işılay Öz, Alper Nabi Erkan, Haluk Yavuz, İsmail Yılmazer, Levent Naci Özlüoğlu
PMID: 23521416  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.70037  Sayfalar 60 - 64

EDITÖRE MEKTUP
13.
Tonsillektomi materyallerinin rutin olarak histopatolojik incelenmesi gereklidir
Histopathologic examination of tonsillectomy materials is required in routine medical practice
Aptullah Haholu, Murat Salihoğlu, Vedat Turhan
PMID: 23521417  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.09735  Sayfalar 65 - 66

LookUs & Online Makale