E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 23 (2)

Cilt: 23  Sayı: 2 - 2013

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Yeniden yapılan tiroid cerrahisinin morbiditesi üzerinde ilk yapılan tiroid cerrahisinin etkisi
The effect of primary thyroid surgery on the morbidity of reoperative thyroid surgery
Özgür Tarkan, Levent Soylu, Barlas Aydoğan, Özgür Sürmelioğlu, Süleyman Özdemir, Ülkü Tuncer, Erdinç Çekiç
PMID: 23611318  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.22599  Sayfalar 67 - 73

2.
Minimal nazal septum deviasyonu ve konka büllozası olan hastalarda tedavi etkinliğinin burun tıkanıklığı semptom değerlendirmesi ölçeği kullanılarak değerlendirilmesi
Evaluation of treatment efficacy in patients with minimal nasal septum deviation and concha bullosa using the nasal obstruction symptom evaluation scale
Mustafa Sağıt, Ferhat Korkmaz, Mehmet Yaşar, Mehmet Akif Somdaş, İbrahim Özcan
PMID: 23611319  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.01488  Sayfalar 74 - 78

3.
Parotis cerrahisinde aurikülomastoid insizyon
Auriculomastoid incision for parotid surgery
İbrahim Keskinöz, Erkan Esen, Özlem Çelebi Erdivanlı, Ömer Tarık Selçuk
PMID: 23611320  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.01878  Sayfalar 79 - 84

4.
Parotis kitlelerine cerrahi yaklaşımımız: 130 olgunun analizi
Our surgical approach to parotid masses: an analysis of 130 patients
Hüseyin Günizi, Kenan Güney
PMID: 23611321  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.82084  Sayfalar 85 - 89

5.
Koklea implantı yapılan hastalarda sosyal ve demografik özelliklerin komprehensif reseptif ve ekspresif performans üzerine etkisi
The impact of social and demographic features on comprehensive receptive and expressive performance in cochlear implant patients
Beldan Polat, Bora Başaran, Halide Çetin Karataş, Ahmet Ataş, Yusufhan Süoğlu
PMID: 23611322  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.04378  Sayfalar 90 - 95

6.
Vokal kord nodül, polip ve intraepitelyal neoplazilerinin yönetiminde kullanılabilecek pratik bir algoritma sunumu
A presentation of a practical algorithm which can be used in the management of vocal cord nodules, polyps and intraepithelial neoplasias
Mustafa Şahin, Tayfun Kirazlı, Kerem Öztürk, Mehmet Fatih Öğüt
PMID: 23611323  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.32767  Sayfalar 96 - 103

7.
Prenatal dönemde ekzojen glukokortikoid ve stres maruziyeti iç kulağı etkileyebilir
Prenatally exposure to exogenous glucocorticoids and stress may affect the inner ear
Öner Sakallıoğlu, Şinasi Yalçıner, Hatice Banu Özel, Neriman Çolakoğlu, Hayrettin Cengiz Alpay
PMID: 23611324  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.37431  Sayfalar 104 - 111

OLGU SUNUMU
8.
Yumuşak damak leiyomiyosarkomu
Leiomyosarcoma of the soft palate
Ömer Sağlam, Samet Vasfi Kuvat, Ümit Taşkın, Alper Yıldırım, Emre Hocaoğlu
PMID: 23611325  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.29491  Sayfalar 112 - 114

9.
Tiroid hemiangenez, nodüler guatr ve papiller karsinom birlikteliği
Coexistence of thyroid hemiagenesis, nodular goitre and papillary carcinoma
Gülden Yenice Karatağ, Zeynep Kırkali Albayrak, Hülya Kapran Önay, Ozan Karatağ, Önder Peker
PMID: 23611326  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.60590  Sayfalar 115 - 118

10.
Tonsillektomi esnasında saptanan internal karotis arter aşırı kıvrımı: İki olgu sunumu
Tortuosity of the internal carotid artery detected during tonsillectomy: two case reports
Levent Gürbüzler, Ahmet Eyibilen, İbrahim Aladağ
PMID: 23611327  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.98704  Sayfalar 119 - 122

11.
Kraniyovertebral anomalide odontoid proçes malformasyonunun transnazal endoskopi ile çıkarılması: Olgu sunumu
Transnasal endoscopic removal of malformation of the odontoid process in craniovertebral anomaly: a case report
Tapan Nagpal
PMID: 23611328  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.80958  Sayfalar 123 - 126

DERLEME
12.
Baş ve boyun kanserlerinin genetik temeli ve gen tedavisi
Genetic basis of head and neck cancers and gene therapy
Halil Erdem Özel, Mahmut Özkırış, Zeliha Kapusuz Gencer, Levent Saydam
PMID: 23611329  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.38455  Sayfalar 127 - 132

LookUs & Online Makale