E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 23 (3)

Cilt: 23  Sayı: 3 - 2013

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Beyin omurilik sıvısı fistüllerine endoskopik yaklaşım ve klinik sonuçları
Endoscopic management of cerebrospinal fluid fistulas and clinic outcomes
İ. Gürkan Keskin, Kadri İla, Mete İşeri, Murat Öztürk, Murat Topdağ
PMID: 23682936  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.21703  Sayfalar 135 - 142

2.
Tinnituslu hastalarda trimetazidin, betahistin ve ginkgo biloba ekstresi etkinliğinin karşılaştırılması
An efficacy comparison of betahistin, trimetazidine and ginkgo biloba extract in patients with tinnitus
İsrafil Orhan, Salih Aydın, Gökhan Altın, Fahrettin Yılmazer
PMID: 23682937  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.03064  Sayfalar 143 - 147

3.
Tekrarlayan minör aftöz stomatitli hastalarda serum vitamin B12, folik asit ve hemoglobin düzeylerinin değerlendirilmesi
The evaluation of serum vitamin B12, folic acid and hemoglobin levels in patients with recurrent minor aphthous stomatitis
Giray Aynali, Mustafa Özkan, Ayşe Aynali, Betül Ceyhan, Hakan Armağan, Murat Yarıktaş, Mustafa Doğan
PMID: 23682938  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.64426  Sayfalar 148 - 152

4.
Larenks kanserli hastalarda ameliyat tipi, adjuvan radyoterapi ve spinal aksesuvar sinir ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki
The relationship between operation type, adjuvant radiation therapy, spinal accessory nerve and quality of life in patients with laryngeal cancer
Burak Karabulut, Bora Başaran, Hakan Yenice, Murat Ulusan, Kadir Serkan Orhan, Günter Hafız
PMID: 23682939  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.89410  Sayfalar 153 - 162

5.
Baş ve boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi: Yanlış pozitif ve yanlış negatiflerin vurgulandığı sito-histopatolojik karşılaştırma çalışması
Fine needle aspiration cytology of head and neck masses: a cytohistopathological correlation study with emphasis on false positives and false negatives
İrem Onur Paker, Sezer Kulaçoğlu, Tuğrul Eruyar, Gülüşan Ergül
PMID: 23682940  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.27048  Sayfalar 163 - 172

6.
Fasiyal sinir hastalığı prototipinde posteriyor auriküler kas yanıtının özelliklerinin anlaşılması
Understanding the features of posterior auricular muscle response in a facial nerve disease prototype
Ayşegül Gündüz, Meral E. Kızıltan, Uğur Uygunoğlu, Şakir Delil, Melis Sohtaoğlu, Hayal Ergin, Melih Tutuncu
PMID: 23682941  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.82569  Sayfalar 173 - 178

OLGU SUNUMU
7.
Doğuştan makrostomi: Olgu sunumu
Congenital macrostomia: a case report
Ayşe Özlem Gündeşlioğlu, Bilsev İnce
PMID: 23682942  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.78736  Sayfalar 179 - 182

8.
Arka burun boşluğunda ekstramedüller plazmasitom
Extramedullary plasmacytoma of postnasal space
Gopiraj Krishnasamy, Ganapathy Dhanasekar
PMID: 23682943  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.00907  Sayfalar 183 - 186

9.
Çocukluk çağı hızlı büyüyen boyun kitlesi: Posteriyor servikal bölgede kavernöz lenfanjioma ile birliktelik gösteren Castleman hastalığı
A rapidly growing neck mass in childhood: Castleman’s disease concomitant with cavernous lymphangioma in the posterior cervical region
Eda Tuna Yalçınozan, Rahmi Kılıç, Pınar Atasoy, İlker Ağaoğlu, Mustafa Kazkayası
PMID: 23682944  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.48569  Sayfalar 187 - 191

10.
Tip 3 ikinci brankiyal yarık kistini taklit eden servikal kistik vagal schwannoma: Olgu sunumu
Cervical cystic vagal schwannoma mimicking a type 3 second branchial cleft cyst: a case report
Rasim Yılmazer, Zahide Mine Yazıcıoğlu, İbrahim Sayın, Ayşe Ahsen Bakan, Fatma Tülin Kayhan
PMID: 23682945  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.22448  Sayfalar 192 - 195

11.
Nazolabiyal kisti taklit eden nadir bir B hücreli kütanöz lenfoma tablosu
An unusual presentation of a B-cell cutaneous lymphoma mimicking as nasolabial cyst
Uygar Levent Demir, Hülya Öztürk Nazlıoğlu
PMID: 23682946  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.56688  Sayfalar 196 - 200

LookUs & Online Makale