E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 23 (5)

Cilt: 23  Sayı: 5 - 2013

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Larenks kanserli hastalarda lateral boyun diseksiyonu ile yeterli sayıda lenf nodu çıkarılabiliyor mu?
Can enough lymph nodes be taken out through lateral neck dissection in patients with larynx cancer?
Ozan Seymen Sezen, Utku Kubilay, Süheyl Haytoğlu, Sevtap Akbulut, Şeref Ünver
PMID: 24010797  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.66742  Sayfalar 249 - 252

2.
Kronik otitis media cerrahisinde mastoidektomi ve timpanoplastinin karşı kulak üzerindeki etkilerinin otoakustik emisyon ile karşılaştırılması
A comparison of the effects of mastoidectomy and tympanoplasty on contralateral ear using otoacoustic emission in chronic otitis media surgery
Özgür Şekercan, Belit Merve Şener, Özgür Yiğit, Zeki Yücel
PMID: 24010798  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.42492  Sayfalar 253 - 259

3.
Dört ulusal KBB dergisinin 2002-2010 yılları arasındaki niceliksel ve niteliksel analizi
Quantitative and qualitative analysis of four national otorhinolaryngology journals between 2002 and 2010
Taner Kemal Erdağ, Ersoy Doğan, Mustafa Cenk Ecevit, Mehmet Durmuşoğlu, Enis Alpin Güneri, Ahmet Ömer İkiz
PMID: 24010799  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.16680  Sayfalar 260 - 267

4.
Yarık dudak ve damak tipi olan çocuklarda efüzyonlu otitis media insidansı ve uzun dönem klinik bulgular
Incidence of otitis media with effusion and long-term clinical findings in children with cleft lip and palate types
Özge Çağlar, Figen Bülbül, Levent Sennaroğlu
PMID: 24010800  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.52724  Sayfalar 268 - 274

5.
Hipofarenks kanserinde kemoradyoterapi ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
An evaluation of the results of chemoradiotherapy and surgical treatment for hypopharyngeal cancer
Uğur Demirci, Ömer Afşın Özmen, Candan Demiröz, Fikret Kasapoğlu, Hamdi Hakan Coşkun, Lütfi Özkan, Selçuk Onart
PMID: 24010801  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.65477  Sayfalar 275 - 281

6.
Türk Ulusal Rinoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin yayınlanma oranları
Publication rates of presentations which were presented at Turkish National Rhinology Congresses
Ersoy Doğan, Mehmet Durmuşoğlu, Taner Kemal Erdağ
PMID: 24010802  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.56804  Sayfalar 282 - 287

OLGU SUNUMU
7.
Postauriküler kütanöz mastoid fistül: Olgu sunumu
Postauricular cutaneous mastoid fistula: a case report
Togay Müderris, Sami Berçin, Ergün Sevil, Muzaffer Kırış
PMID: 24010803  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.51447  Sayfalar 288 - 290

8.
İntranazal anjiyofibrolipom
Intranasal angiofibrolipoma
Mehmet Ali Çetin, Aykut İkincioğulları, Uğur Gökan Göktürk, Hacer Baran, Serdar Ensari, Hatice Gül Hatipoğlu, Hüseyin Dere
PMID: 24010804  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.04695  Sayfalar 291 - 294

9.
Posterior nazal septumun ekstranazofarengeal anjiyofibromu: Nadir bir klinik oluşum
Extranasopharyngeal angiofibroma of the posterior nasal septum: a rare clinical entity
Sinan Atmaca, Cem Bayraktar, Levent Yıldız
PMID: 24010805  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.29795  Sayfalar 295 - 298

10.
Orbital tümörlerin çıkarılmasında basit bir teknik: Transmaksiller yaklaşım
A simple technique for removal of orbital tumors: transmaxillary approach
Güçlü Kaan Beriat, Gökçe Kaan Ataç, Sinan Kocatürk, Hande Ezerarslan, Ersin Erdoğan
PMID: 24010806  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.16779  Sayfalar 299 - 301

11.
Respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom: Nadir görülen bir nazofarengeal kitle lezyonu
Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma: a rare nasopharyngeal mass lesion
Gonca Koç, Canan Altay, İrem Paker, Ayşegül Sarsılmaz, Nezahat Erdoğan, Orhan Oyar
PMID: 24010807  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.06977  Sayfalar 302 - 306

12.
Boyunda lenfadenopati: Germinal merkezlerin progresif transformasyonu
Cervical lymphadenopathy: progressive transformation of germinal centers
Aykut İkincioğulları, Sabri Köseoğlu, Mehmet Ali Çetin, Mehmet Palalı, Serdar Ensari, Serra Kayaçetin, Sezer Kulaçoğlu, Hüseyin Dere
PMID: 24010808  doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.79966  Sayfalar 307 - 311

LookUs & Online Makale