E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 24 (3)

Cilt: 24  Sayı: 3 - 2014

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
İki taraflı burun içi ilerletme/rotasyon flepleri kullanarak nazal septal perforasyon kapama
Closure of nasal septal perforations using bilateral intranasal advancement/rotation flaps
Ali Özdek, Ömer Bayır, Yusuf Dündar, Emel Çadallı Tatar, Güleser Saylam, Mehmet Hakan Korkmaz
PMID: 25010800  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.20092  Sayfalar 123 - 128

2.
Benign vokal kord lezyonlarının larengeal elektromiyografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of benign vocal cord lesions with laryngeal electromyography
İbrahim Gül, Sevtap Akbulut, Arif Şanlı, Mustafa Paksoy, Rahşan Adviye İnan, Derya Berk
PMID: 25010801  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.26428  Sayfalar 129 - 136

3.
Otoskleroz cerrahisinin işitme sonuçları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of efficacy of otosclerosis surgery on hearing outcomes
Deniz Özlem Topdağ, Murat Topdağ, Ömer Aydın, Gürkan Keskin, Murat Öztürk, Mete İşeri
PMID: 25010802  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.09734  Sayfalar 137 - 147

4.
Sıcak siyah çay tüketiminin metisilin dirençli Staphylooccus aureus burun taşıyıcılığı üzerindeki etkileri
The effects of regular hot black tea consumption on nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Zeliha Kapusuz Gencer, Mahmut Özkırış, Mehmet Balcı, Yalcın Erdogan, Nezihe Yılmaz, Levent Saydam
PMID: 25010803  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.45336  Sayfalar 148 - 152

5.
Fujimori gate flep: Alt dudak karsinomunun rezeksiyonu nedeniyle oluşan alt dudak defektlerinin rekonstrüksiyonunda eski bir flep
Fujimori gate flap: an old flap for reconstruction of lower lip defects due to lower lip carcinoma resection
Elif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Emre İnözü, Tolga Eryılmaz, Mustafa Durgun, Esabil Eker, Ali Teoman Tellioğlu
PMID: 25010804  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.97752  Sayfalar 153 - 158

6.
Arka yarı dairesel kanal benign paroksismal pozisyonel vertigolu hastalarda aterosklerotik belirteçlerin araştırılması
An investigation of atherosclerotic markers in patients with posterior semi-circular canal benign paroxysmal positional vertigo
Murat Baykara, Cahit Polat, Cansu Öztürk, Turgut Karlıdağ
PMID: 25010805  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.00018  Sayfalar 159 - 163

OLGU SUNUMU
7.
Kikuchi-Fujimoto hastalığı
Kikuchi-Fujimoto disease
Erkan Lebe
PMID: 25010806  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.62447  Sayfalar 164 - 167

8.
Submandibüler bezin sialoliti taklit eden multipl flebolitler içeren hemanjiyomu: İlk pediatrik olgu
Submandibular hemangioma with multiple phleboliths mimicking sialolithiasis: the first pediatric case
Giray Aynali, Fatih Ünal, Murat Yarıktaş, Hasan Yasan, Metin Çiriş, Ömer Yılmaz
PMID: 25010807  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.24392  Sayfalar 168 - 171

9.
Dil lenfanjiyomu: Diş sorunu olan dört olgu sunumu
Lymphangioma of the tongue: report of four cases with dental aspects
Kıvanç Bektaş - Kayhan, Yaren Keskin, Mustafa Caner Kesimli, Murat Ulusan, Meral Ünür
PMID: 25010808  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.00236  Sayfalar 172 - 176

10.
Nazal septal perforasyondan kaynaklanan skuamöz hücreli karsinom: Nadir bir burun tümörü
Squamous cell carcinoma originating from the nasal septal perforation: a rare nasal tumor
İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Suat Kaptaner, Ömer Uğur, Metin İber, İlker Burak Arslan, Sinan Uluyol
PMID: 25010809  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.77200  Sayfalar 177 - 180

NASIL YAPILIR?
11.
Dil tabanı ve hiyoid kemik tutulumu için yeni uzatılmış suprakrikoid larengektomi tekniği: Krikoglosomandibulopeksi tekniği
A new extended supracricoid laryngectomy technique for tongue base and hyoid bone involvement: crico-glosso-mandibulopexy technique
Günter Hafız, Bora Başaran, Murat Ulusan, Şenol Çomoğlu
PMID: 25010810  doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.64614  Sayfalar 181 - 184

LookUs & Online Makale