E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 25 (3)

Cilt: 25  Sayı: 3 - 2015

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Süpüratif kronik otitis media cerrahisi sonrası işitme sonuçları
Hearing outcomes after suppurative chronic otitis media surgery
Melek Uyar, Aydın Acar, Saltuk Buğra Kılınç, Süleyman Boynueğri, Altan Kaya, Figen Çavuşoğlu, Adil Eryılmaz
PMID: 26050852  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.54514  Sayfalar 131 - 136

2.
Tonsillektomi sonrası ağrıyı azaltmada Tualang balının etkinliği
The effectiveness of Tualang honey in reducing post-tonsillectomy pain
Baharudin Abdullah, Norhafiza Mat Lazim, Rosdan Salim
PMID: 26050853  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.00008  Sayfalar 137 - 143

3.
Koanal poliplerin cerrahi tedavisinin retrospektif analizi
Retrospective analysis of surgical treatment of choanal polyps
Kadri İla, Murat Topdağ, Murat Öztürk, Mete İşeri, Ömer Aydın, Gürkan Keskin
PMID: 26050854  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.68878  Sayfalar 144 - 151

4.
Sklerotik mastoid kemiği olan kronik otitis medialı hastalarda mastoidektominin gerekliliği: retrospektif bir klinik çalışma
Necessity of mastoidectomy in patients with chronic otitis media having sclerotic mastoid bone: a retrospective clinical study
Rıza Dündar, Erkan Kulduk, Fatih Kemal Soy, Haşmet Yazıcı, Engin Umut Sakarya, Can Özbay
PMID: 26050855  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.04820  Sayfalar 152 - 157

5.
İşitme cihazlarının etkililiği ve hasta memnuniyeti çalışması
Study of hearing aid effectiveness and patient satisfaction
Gurkan Kayabasoglu, Recep Kaymaz, Unal Erkorkmaz, Mehmet Güven
PMID: 26050856  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.29939  Sayfalar 158 - 162

6.
Türkiye’nin Science Citation Index kapsamındaki pediatrik kulak burun boğaz yayınları açısından Avrupa’daki yeri
Turkey’s place in Europe in respect of pediatric otorhinolaryngology publications in scope of Science Citation Index
Taner Kemal Erdağ, Mehmet Durmuşoğlu, Hüseyin Özay, Fatih Sönmez, Ersoy Doğan
PMID: 26050857  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.65148  Sayfalar 163 - 169

OLGU SUNUMU
7.
Tiroidin eşzamanlı medüller ve papiller karsinomu
Concurrent medullary and papillary carcinoma of thyroid
Altay Ateşpare, Aslı Batur Çalış, Öner Çelik, Neşe Yener, Çetin Vural
PMID: 26050858  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.59002  Sayfalar 170 - 173

8.
Sinonazal enflamatuvar miyofibroblastik psödotümör (plazma hücreli granülom)
Sinonasal inflammatory myofibroblastic pseudotumor (plasma cell granuloma)
Rabia Bozdogan Arpaci, Tuba Kara, Esen Ozyedek, Ebru Serinsoz, Yusuf Vayisoglu, Anıl Ozgur, Taner Arpaci, Cengiz Ozcan
PMID: 26050859  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.04875  Sayfalar 174 - 178

9.
Hiperkalsemi ile komplike parotis bezinin onkositomu: Olgu sunumu
Oncocytoma of the parotid gland complicated by hypercalcemia: a case report
Cenk Evren, Nevzat Demirbilek, Volkan Bilge Yiğit, Ahmet Cemil Kaur
PMID: 26050860  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.02419  Sayfalar 179 - 181

10.
Doğuştan vomer yokluğu
Congenital vomer agenesis
Selçuk Uçar, Ömer Aydın, Murat Öztürk
PMID: 26050861  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.37108  Sayfalar 182 - 184

11.
Submandibüler bezde yabancı cisim: Bir diş çekimi komplikasyonu
Foreign body in the submandibular gland: a tooth extraction complication
Medine Kara, İbrahim Yazıcı, Fevzi Sefa Dereköy, Oğuz Güçlü
PMID: 26050862  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.99825  Sayfalar 185 - 188

EDITÖRE MEKTUP
12.
Temporomandibüler eklemin dev hücreli granüloması: İki olgu sunumu
Giant cell granuloma of the temporomandibular joint: a report of the two cases
Ahmet Mutlu, Fatih Sari, Murat Ozturk, Mete Iseri
PMID: 26050863  doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.79923  Sayfalar 189 - 192

LookUs & Online Makale