E-ISSN 2602-4837
Tr-ENT: 9 (2)

Cilt: 9  Sayı: 2 - 2002

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Çocukluk çağı genetik sensorinöral işitme kayıpları
Genetic sensorineural hearing loss in childhood
Onur Turan, Fazıl Apaydın
Sayfalar 99 - 105

2.
Kronik süpüratif otitis media tedavisinde topikal siprofloksasin ve tobramisinin deksametazon ile kullanımı*
Efficacy of topical ciprofloxacin and tobramycin in combination with dexamethasone in the treatment of chronic suppurative otitis media
İrfan Kaygusuz, Turgut Karlıdağ, Üzeyir Gök, Şinasi Yalçın, Erol Keleş, Erhan Demirbağ, Türkkan Öztürk Kaygusuz
Sayfalar 106 - 111

3.
Hiperlipideminin işitme fonksiyonu üzerine etkisi
The effect of hyperlipidemia on hearing function
Turgut Karlıdağ, Yasemin Açık, İrfan Kaygusuz, Şinas Yalçın, M. Yüksel Güngör, Erhan Demirbağ
Sayfalar 112 - 116

4.
Yenidoğanlarda septum deviasyonu*
The incidence of septal deviation in newborns
Kemal Uygur, Murat Yarıktaş, Mustafa Tüz, Fehmi Döner, Asude Özgan
Sayfalar 117 - 120

5.
Near-total larenjektomi için hasta seçimi ve onkolojik sonuçlar
Patient selection for near-total laryngectomy and oncologic results
Erkan Özüdoğru, Emre Cingi, Hamdi Çaklı, M. Cem Keçik, Cemal Cingi, M. Kezban Gürbüz
Sayfalar 121 - 125

6.
Boyun metastazlarının gösterilmesinde palpasyon, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması
Comparison of palpation, ultrasound, and computed tomography in the evaluation of lymphatic neck metastasis
Uğur Çınar, Özgür Yiğit, Ebru Topuz, Gökhan Akgül, Murat Ünlü, Muzaffer Başak, İrfan Çelebi, Burhan Dadaş
Sayfalar 126 - 130

OLGU SUNUMU
7.
Doğuştan glotto-subglottik stenozun otojen tiroit kartilaj interpozisyonu ile larengotrakeal rekonstrüksiyonu: Bir olgu sunumu
Laryngotracheal reconstruction of the congenital glotto-subglottic stenosis with autogenous thyroid cartilage interposition: a case report*
Orhan Özturan, Ahmet Kızılay, Murat Cem Minan, Semih Öncel, M. Tayyar Kalcıoğlu, Tamer Erdem
Sayfalar 132 - 137

8.
Total larenjektomili bir olguda ilginç trakeobronşial aspirasyon*
An unusual tracheobronchial aspiration in a patient with total laryngectomy
İmran Şan, Necat Alataş, İsmail İynen
Sayfalar 139 - 141

LookUs & Online Makale