E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Tükürük bezi kanserli olgularda ameliyat sonrası radyoterapi sonuçlarımız [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 316-323 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.00344

Tükürük bezi kanserli olgularda ameliyat sonrası radyoterapi sonuçlarımız

Candan Demiroz Abakay1, Kadriye Şahintürk1, Ali Türk1, Lütfi Özkan1, Afşin Özmen2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB

AMAÇ: Bu çalışmada ameliyat sonrası radyoterapi (RT) alan tükürük bezi tümörlü hastalarda tek merkez deneyimimiz değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Ocak 1996 - Aralık 2011 tarihleri arasında ameliyat edilen ve adjuvan RT tedavisi için kliniğimize sevk edilen 34 tükürük bezi tümörlü hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Primer tümör veya lenfatiklerine 1.8-2 Gy/fraksiyonda medyan 60 Gy (54-70 Gy) dozunda RT uygulandı.
BULGULAR: Medyan izlem süresi 38 aydı (dağılım, 3-204 ay). Hastalık en sık 21 hastada (%62) parotis bezinde, bunu takiben 11 hastada submandibüler bezde (%24) ve iki hastada da minör tükürük bezinde (%9) gözlendi. Beş yıllık genel sağkalım (GSK) %49 (dağılım, 3-206 ay) ve hastalıksız sağkalım (HSK) %61 (dağılım, 1-173 ay) idi. Altı hastada (%18) lokal veya bölgesel nüks gelişirken 13 hastada (%38) uzak organ metastazı gelişti. Tümör çapının 4 cm’den büyük olması ve RT’ye altı haftadan geç başlanması GSK için (sırasıyla, p=0.023, p=0.039), metastatik lenf nodu varlığı ise HSK için kötü prognostik faktörlerdi (p=0.046). Ekstrakapsüler tutulum varlığı HSK ve GSK’yi anlamlı düzeyde kısaltırken (sırasıyla, p=0.022, p=0.050), genel RT süresinin yalnızca HSK’yi etkilediği gözlendi (p=0.046).
SONUÇ: Tükürük bezi tümörü nedeniyle ameliyat edilen yüksek riskli hastalarda adjuvan RT’yi önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon terapisi, tükürük bezi tümörü; sağkalım.

Our results of postoperative radiation therapy in patients with salivary gland cancer

Candan Demiroz Abakay1, Kadriye Şahintürk1, Ali Türk1, Lütfi Özkan1, Afşin Özmen2
1Uludag University Medical Faculty Radiation Oncology Department
2Uludag University Medical Faculty Of Medicine Otorhinolaryngology Department

OBJECTIVE: This study aims to evaluate our single center experience in patients with a salivary gland tumor receiving postoperative radiation therapy (RT).
METHODS: Between January 1996 and December 2011, the records of 34 salivary gland tumor patients who were operated and referred to our clinic for adjuvant RT were retrospectively analyzed. Radiation therapy was applied to the primary tumor and lymphatics at a median dose of 60 Gy (54 to 60 Gy) with 1.8-2 Gy/fraction.
RESULTS: The median follow-up was 38 months (range, 3 to 204 months). The most common site of involvement was the parotid gland in 21 patients (62%), followed by the submandibulary gland in 11 patients (%24) and minor salivary gland in two patients (9%). Five-year overall survival (OS) was 49% (range, 3 to 206 months) and disease free survival (DFS) was 61% (range, 1 to 173 months). Six patients had local or regional recurrences (18%), while 13 patients (38%) had distant metastasis. A tumor size larger than 4 cm, over six weeks referral time to RT, and existence of metastatic lymph node were found to be poor prognostic factors for OS (p=0.023, p=0.039, respectively), and DFS (p=0.046). While extracapsulary involvement significantly reduced the DFS and OS (p=0.022, p=0.050, respectively), overall RT time affected DFS alone (p=0.046).
CONCLUSION: We recommend adjuvant RT in high-risk patients operated due to a salivary gland tumor.

Keywords: Radiation therapy, salivary gland tumor; survival.

Candan Demiroz Abakay, Kadriye Şahintürk, Ali Türk, Lütfi Özkan, Afşin Özmen. Our results of postoperative radiation therapy in patients with salivary gland cancer. Tr-ENT. 2014; 24(6): 316-323

Sorumlu Yazar: Candan Demiroz Abakay, Türkiye
LookUs & Online Makale