E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Radyoterapinin nadir bir geç komplikasyonu: İki taraflı reküren larengeal sinir paralizisi [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2014; 24(6): 344-348 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.06926

Radyoterapinin nadir bir geç komplikasyonu: İki taraflı reküren larengeal sinir paralizisi

Bora Başaran, Selin Ünsaler, K. Serkan Orhan, Ö. Erkan Kıyak
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, İstanbul

Radyoterapiye bağlı periferik nöropati, radyoterapinin geç komplikasyonları içinde en az bilineni ve belki de en korkutucu olanıdır. Hastalık remisyonundan yıllar sonra ortaya çıkması ve çoğu zaman klinik tablonun geri dönüşsüz olması, kanser ile mücadelede başarılı olmuş hastalarda morbiditeyi önemli düzeyde artırmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu yazıda, T1b evreli glottik larenks kanseri nedeniyle primer radyoterapi gördükten sekiz yıl sonra iki taraflı reküren larengeal sinir paralizisi gelişen ve transvers lazer kordotomi ile tedavi edilen 39 yaşında bir erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kraniyal sinir paralizisi, geç komplikasyon; radyasyon terapisi; reküren larengeal sinir.

A rare late complication of radiation therapy: bilaterally recurrent laryngeal nerve paralysis

Bora Başaran, Selin Ünsaler, K. Serkan Orhan, Ö. Erkan Kıyak
Department of ENT, Istanbul University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Peripheral neuropathy is a late complication of radiation therapy, which is least and probably threatening. As it occurs many years after the remission is achieved with a usually irreversible clinical presentation, it significantly increases morbidity in cancer survivors and has an adverse effect on the quality of life. In this article, we report a 39-year-old male patient of bilateral recurrent laryngeal nerve paralysis which developed eight years after the treatment of stage T1b glottic laryngeal carcinoma with primary radiation therapy and was treated by transverse laser cordotomy.

Keywords: Cranial nerve palsy, late complication; radiation therapy; recurrent laryngeal nerve.

Bora Başaran, Selin Ünsaler, K. Serkan Orhan, Ö. Erkan Kıyak. A rare late complication of radiation therapy: bilaterally recurrent laryngeal nerve paralysis. Tr-ENT. 2014; 24(6): 344-348

Sorumlu Yazar: Bora Başaran, Türkiye
LookUs & Online Makale