E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Alt konka cerrahisinde radyofrekans ablasyon ile mikrodebrider redüksiyonunun burun fizyolojisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2016; 26(6): 325-332 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2016.26964

Alt konka cerrahisinde radyofrekans ablasyon ile mikrodebrider redüksiyonunun burun fizyolojisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Arda Pelen, Muhammet Tekin, Gul Ozbilen Acar, Osman Ilkay Özdamar
Istanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi ABD, Istanbul

AMAÇ: Bu çalışmada alt konka cerrahisinde radyofrekans ablasyon ve mikrodebrider redüksiyon yöntemlerinin nazal fizyoloji üzerine etkileri karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Ocak 2009 ve Mart 2010 tarihleri arasında alt konka hipertrofisi tanısı konulmuş ve burun tıkanıklığı yakınması olan 40 hasta randomize olarak radyofrekans (grup 1, n=20) ya da mikrodebrider (grup 2, n=20) ile tedavi edilmek üzere iki gruba ayrıldı. Burun tıkanıklığı, alt konka hipertrofisinin derecesi ve diğer semptomlar subjektif burun tıkanıklığı skalası ve anterior rinoskopi ile ameliyat öncesi ve cerrahi girişim sonrasındaki üçüncü gün, yedinci gün, dördüncü hafta ve sekizinci haftalarda incelendi.
BULGULAR: Subjektif nazal obstrüksiyon ölçeği (SNOS) skorlarına dayanarak grup 2’deki hastalarda grup 1’deki hastalardan daha fazla semptomatik iyileşme vardı (p<0.01). Dekonjestan uygulamadan yapılan akustik rinometri (ARM) ölçümlerinde, ameliyat sonrası MCA1 (Minimum Kesitsel Alan/cm2 1) ve Vol 1 (Hacim/cm3 1)’de önemli değişiklikler olmazken MCA2 (Minimum Kesitsel Alan/cm2 2) ve Vol 2 (Hacim/cm3 2)’de belirgin artış görüldü (p<0.01). Akustik rinometri ve anterior rinoskopi (AnR) parametreleri ile ilişkili olarak iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05).
SONUÇ: Nazal fizyolojiyi bozmadan yeterli havayolu pasajı sağlayan radyofrekans ablasyon ve mikrodebrider redüksiyon yöntemlerinin her ikisinin sonuçlarına dayanılarak; bu yöntemler minimal invaziv, kolay anlaşılır ve emniyetli yöntemler olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akustik rinometri, alt konka cerrahisi; mikrodebrider; radyofrekans.

Comparison of the effects of radiofrequency ablation and microdebrider reduction on nasal physiology in lower turbinate surgery

Arda Pelen, Muhammet Tekin, Gul Ozbilen Acar, Osman Ilkay Özdamar
Department of Otolaryngology, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to compare the effects of radiofrequency ablation and microdebrider reduction in lower turbinate surgery on nasal physiology.
METHODS: Between January 2009 and March 2010, 40 patients with the complaint of nasal obstruction, who were diagnosed with lower turbinate hypertrophy, were randomly assigned into two groups to undergo either radiofrequency (group 1, n=20) or microdebrider (group 2, n=20) treatments. Nasal obstruction, the grade of turbinate hypertrophy and other symptoms were evaluated with subjective nasal obstruction scale and anterior rhinoscopy before the operation, and three days, seven days, four weeks, and eight weeks after the surgical intervention.
RESULTS: The patients in group 2 had a significantly greater symptomatic improvement based on subjective nasal obstruction scale (SNOS) scores than the patients in group 1 (p<0.01). Acoustic rhinometry (ARM) measurements without decongestant application showed significant increase in postoperative MCA2 (Minimum Cross-sectional Area/cm2 2) and Vol 2 (Volume/cm3 2) (p<0.01), while there was no significant change in MCA1 (Minimum Cross-sectional Area/cm2 1) and Vol 1 (Volume/cm3 1). There was no statistically significant difference between the two groups with respect to ARM and anterior rhinoscopy (AnR) parameters (p>0.05).
CONCLUSION: Based on these results, both radiofrequency ablation and microdebrider reduction may be considered as minimally invasive, straightforward, and reliable methods that provide sufficient airway passage without disruption of the nasal physiology.

Keywords: Acoustic rhinometry, lower turbinate surgery; microdebrider; radiofrequency.

Arda Pelen, Muhammet Tekin, Gul Ozbilen Acar, Osman Ilkay Özdamar. Comparison of the effects of radiofrequency ablation and microdebrider reduction on nasal physiology in lower turbinate surgery. Tr-ENT. 2016; 26(6): 325-332

Sorumlu Yazar: Osman Ilkay Özdamar, Türkiye
LookUs & Online Makale