E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat The efficacy of radiofrequency ablation technique in patients with inferior turbinate hypertrophy [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(2): 90-96

The efficacy of radiofrequency ablation technique in patients with inferior turbinate hypertrophy

Beyazıt YILDIRIM1, İsmail Önder UYSAL1, Cahit POLAT1, Cengiz GÖK1

Amaç: Alt konka hipertrofisine bağlı burun tıkanıklığı yakınması olan hastalarda radyofrekans enerjisi ile ablasyon tekniğinin etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya radyofrekans ablasyon ile tedavi edilen 30 hasta (20 kadın, 10 erkek, ort. yaş 32±12, dağılım 17-58) alındı. Hastaların ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası 3, 7, ve 60. günlerde nazal obstrüksiyon/konka ödemi, ağrı ve diğer yakınmaları görsel analog skala ile değerlendirildi. Yedinci günde nazal siliyer aktiviteyi ölçmek amacıyla sakarin testi, 60. günde sakarin testi ve nazal volüm değerlendirmesi için akustik rinometri ölçümleri yapıldı. Bulgular: Ameliyat öncesine göre, koku alamama skoru dışında, hastaların burun tıkanıklığı, nazal kaşıntı, kabuklanma, hapşırma, rinolali, burun akıntısı, geniz akıntısı skorlarında anlamlı derecede azalma oldu (p<,0.05). Ameliyat sonrası ağrı, analjezik kullanımına gerek kalmayacak düzeyde idi. Ameliyat sonrası nazal volüm değerlerinde artış gözlendi (p<,0.05). Nazal siliyer aktivitede önemli bir değişiklik olmadı. Ameliyat sonrası dönemde önemli bir kanama sorunu olmadı. Sonuç: Radyofrekans ile konka volümü küçültülmesi, işlemin yüksek etkinlik seviyesi, en az düzeyde invaziv olması, komplikasyon oranının çok düşük olması ve genel anestezi gerektirmeden poliklinikte uygulanabilmesi nedeniyle tercih edilebilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Kateter ablasyonu, hipertrofi, burun tıkanıklığı/cerrahi, turbinat/patoloji/cerrahi.

Alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans tekniğinin etkinliği

Beyazıt YILDIRIM1, İsmail Önder UYSAL1, Cahit POLAT1, Cengiz GÖK1

Objectives: The efficacy of the radiofrequency ablation technique was evaluated in patients with nasal airway obstruction due to inferior turbinate hypertrophy. Patients and Methods: The study included 30 patients (20 females, 10 males, mean age 32±12 years, range 17 to 18 years) treated with radiofrequency ablation. The patients were evaluated preoperatively and at 3, 7, and 60 days for nasal obstruction, turbinate edema, and other complaints using a visual analog scale (VAS). Nasal ciliary activity was evaluated by the saccharin test at 7 and 60 days, and nasal volume was measured by acoustic rhinometry at 60 days. Results: Postoperative VAS scores of nasal obstruction, nasal itching, crusting, sneezing, rhinolalia, nasal discharge, and post-nasal drip significantly decreased (p<,0.05), while hyposmia score remained unchanged. Postoperative pain was trivial and did not require analgesic use. Nasal passage volume increased significantly (p<,0.05). Nasal ciliary activity did not change significantly. No significant episodes of epistaxis were observed postoperatively. Conclusion: Radiofrequency ablation may be the treatment of choice for turbinate reduction because it is highly effective, minimally invasive with very low complication rates, and can be performed in outpatient clinics without general anesthesia.

Keywords: Catheter ablation, hypertrophy, nasal obstruction/surgery, turbinates /pathology/surgery.

Beyazıt YILDIRIM, İsmail Önder UYSAL, Cahit POLAT, Cengiz GÖK. Alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans tekniğinin etkinliği . Tr-ENT. 2008; 18(2): 90-96
LookUs & Online Makale