E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Alerjik rinit tedavisinde endonazal fototerapi [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 198-203 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.026

Alerjik rinit tedavisinde endonazal fototerapi

Duygu Demirbaş1, Elif Aksoy, Şenol Polat, Gediz Serin, Ömer Faruk Ünal, Hasan Tanyeri

Amaç: Bu çalışmada, alerjik rinit tedavisinde endonazal fototerapinin yaşam kalitesi, burun tıkanıklığı ve diğer semptomlar üzerine etkisi, görsel analog ölçeği (GAÖ), sinonazal sonuç testi-20 (SNOT-20) ve akustik rinometri ile değerlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya en az iki yıldır anti alerjik ilaçlara dirençli alerjik rinit yakınması olan ve fayda görmeyen 24 hasta (6 erkek 18 kadın; ort. yaş 41.3±13.0 yıl; dağılım 20-60 yıl) dahil edildi. Her hastaya Rhinolight (Rhinolight Ltd, Szeged, Hungary) ile iki hafta boyunca, haftada üç kez toplam altı seans endonazal fototerapi uygulandı. Araştırma süresince hiçbir hastaya ek tedavi uygulanmadı. Tedavi öncesi ve tedaviden bir ay sonra hastalar görsel analog ölçeği ve SNOT-20 formlarını doldurdu ve burun tıkanıklıkları akustik rinometri ile değerlendirildi.
Bulgular: Tedavi sonrası GAÖ puan ortalaması ve SNOT-20 total puan ortalaması tedavi öncesi elde edilen sonuçlardan anlamlı derecede düşük bulundu (p=0.0001, p=0.0001). Hapşırma, burun akıntısı, geniz akıntısı ve öksürük gibi semptomlarda tedavi sonrası anlamlı derecede azalma vardı (p=0.0001). Burun tıkanıklığının akustik rinometri ile objektif değerlendirilmesinde tedavi öncesi ve sonrası bulgularda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: Endonazal fototerapi, anti alerjik ilaçlara dirençli alerjik rinit hastalarında semptomların düzelmesinde etkin bir yöntemdir. Endonazal fototerapinin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğu tespit edildi. Ancak burun tıkanıklığına etkisi objektif bir yöntem olan akustik rinometri ile saptanamadı.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit; endonazal fototerapi; immünoterapi.

Endonasal phototherapy in the treatment of allergic rhinitis

Duygu Demirbaş1, Elif Aksoy, Şenol Polat, Gediz Serin, Ömer Faruk Ünal, Hasan Tanyeri

Objectives: In this study, we assessed the effect of endonasal phototherapy on quality of life, nasal obstruction and the other symptoms in allergic rhinitis with visual analog scale (VAS), sinonasal outcome test-20 (SNOT-20), and acoustic rhinometry.
Patients and Methods: Twenty-four patients (6 males, 18 females; mean age 41.3±13.0 years; range 20 to 60 years) suffering allergic rhinitis refractory to anti allergic drugs for at least two years were enrolled in the study. Each patient underwent a total of six sessions of endonasal phototherapy with Rhinolight (Rhinolight Ltd, Szeged, Hungary) performed three times a week for two weeks. During course of the investigation, additional therapy was not applied to any of the patients. Before and one month after treatment, patients completed visual analog scale and SNOT-20 forms and nasal obstruction was evaluated with acoustic rhinometry.
Results: After the treatment, the mean VAS score and the mean total SNOT-20 score were found lower than the results before the therapy (p=0.0001, p=0.0001). A significant decrease was found in the scores of sneezing, nasal discharge, postnasal drainage, coughing after treatment (p=0.0001). During objective evaluation of nasal obstruction with acoustic rhinometry, no statistically significant difference was found between pre- and post-treatment findings.
Conclusion: Endonasal phototherapy is an effective modality in the treatment of symptomatology in allergic rhinitis patients refractory to antiallergic drugs. It is detected that endonasal phototherapy has positive effects on the quality of life. However, no effect on nasal obstruction was found with acoustic rhinometry which is an objective method.

Keywords: Allergic rhinitis; endonasal phototherapy; immunotherapy.

Duygu Demirbaş, Elif Aksoy, Şenol Polat, Gediz Serin, Ömer Faruk Ünal, Hasan Tanyeri. Endonasal phototherapy in the treatment of allergic rhinitis. Tr-ENT. 2011; 21(4): 198-203

Sorumlu Yazar: Duygu Demirbaş
LookUs & Online Makale