E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat The results of specific immunotherapy for house dust mites in patients with allergic rhinitis [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(2): 79-84

The results of specific immunotherapy for house dust mites in patients with allergic rhinitis

Ethem ŞAHİN1, Ebru TAŞ1, Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR1, B. Deniz ÇUHALI1, A. Okan GÜRSEL1

Amaç: Ev tozu akarlarından olan Dermatophagoides pteronyssinus ve D. farinae alerjenlerine karşı uygulanan spesifik immünterapinin (SİT) üç yıllık klinik ve laboratuvar sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Alerjik rinit tanısı konan ve duyarlı olunan alerjenlere (D. pteronyssinus ve D. farinae) karşı diğer tedavi yöntemleriyle yeterli sonuç alınamayan 26 hastaya (6 erkek, 20 kadın, ort. yaş 28, dağılım 17-56) üç yıl boyunca subkutan SİT uygulandı. Tüm hastaların tedavi öncesi ve sonrası burun tıkanıklığı, burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık, baş ağrısı, göz yakınmaları, koku alma sorunları derecelendirildi ve periferik kan eozinofil, total IgE ve spesifik IgE değerleri ölçüldü. Bulgular: Deri testinde şiddetli D. pteronyssinus ve D. farinae pozitifliği tedavi öncesinde sırasıyla 26 (%100) ve 18 hastada (%69.3), tedavi sonrasında ise üç (%11.5) ve dört hastada (%15.4) görüldü (p=0.0001 ve p<,0.005). Üç yıllık SİT sonrasında, hastaların kan eozinofil, total IgE ve spesifik IgE düzeylerinde ve burun, baş ve gözle ilgili tüm yakınmalarında anlamlı düşüş kaydedildi. Sonuç: Spesifik immünterapi alerjik rinit hastalarının yakınmalarını azaltmaktadır. Uygun hasta seçimi yapıldığı ve uzman kişilerce uygulandığı takdirde, SİT alerjik rinitte etkili bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Desensitizasyon, immünolojik, immünizasyon, ev akarı/immünoloji, rinit, alerjik, perennial/tedavi.

Alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı uygulanan spesifik immünterapi sonuçları

Ethem ŞAHİN1, Ebru TAŞ1, Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR1, B. Deniz ÇUHALI1, A. Okan GÜRSEL1

Objectives: We evaluated three-year clinical and laboratory results of specific immunotherapy (SIT) for allergenic house dust mite species, Dermatophagoides pteronyssinus and D. farinae. Patients and Methods: The study included 26 patients (6 males, 20 females, mean age 28 years, range 17-56 years) who had allergic rhinitis and were found to be sensitive to D. pteronyssinus and D. farinae. Due to unresponsiveness to other treatment modalities, the patients received subcutaneous SIT for three years. Symptoms (nasal stuffiness, rhinorrhea, itching, sneezing, headache, eye symptoms, and smelling) were graded before and at the end of SIT, and blood eosinophilia, total IgE and specific IgE levels were determined. Results: At the end of three years, the number of patients that showed strong positivity to D. pteronyssinus and D. farinae decreased from 26 (100%) to 3 (11.5%) (p=0.0001) and from 18 (69.3%) to 4 (15.4%) (p<,0.005), respectively. There were significant decreases in blood eosinophilia, total IgE and specific IgE levels, and in the severity of all symptoms related to the nose, head, and eye. Conclusion: Specific immunotherapy reduces symptoms in patients with allergic rhinitis. It is an effective treatment method for allergic rhinitis if performed by trained physicians in carefully selected patients.

Keywords: Desensitization, immunologic, immunization, mites/immunology, rhinitis, allergic, perennial/therapy.

Ethem ŞAHİN, Ebru TAŞ, Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR, B. Deniz ÇUHALI, A. Okan GÜRSEL. Alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı uygulanan spesifik immünterapi sonuçları. Tr-ENT. 2008; 18(2): 79-84
LookUs & Online Makale