E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Laryngeal adenoid cystic carcinoma in an adolescent [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(5): 319-322

Laryngeal adenoid cystic carcinoma in an adolescent

Ömer AYDIN1, Emre ÜSTÜNDAĞ1, Mete İŞERİ1, Cengiz ERÇİN1

Larenksin malign tümörleri çocukluk ve ergenlik döneminde çok nadir görülür. Adenoid kistik karsinom bu bölgenin malign tümörlerinin %1'den azını oluşturmaktadır. Bu yazıda, subglottik adenoid kistik karsinom saptanan 16 yaşında bir kız hasta sunuldu. Hastanın uzamış ve şiddetlenen dispne semptomları başka bir merkezde astım lehine yorumlanmıştı. İndirekt fleksibl ve rijid larengoskopide, subglottik bölgede, havayolu pasajını %80 dolduran düz bir kitle görüldü. Lezyon bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile de doğrulandı. Boyunda lenfadenopati yoktu. Hasta başarılı bir şekilde cerrahi ve ameliyat sonrası radyoterapi ile tedavi edildi. Tümörün patolojik evrelemesi AJCC 2003'e göre T4N0M0 bulundu. Hastanın altı yıllık takibi sırasında lokal nüks veya rejyonel ya da uzak metastaz bulgusu saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Ergen, karsinom, adenoid kistik/cerrahi, çocuk, larenks neoplazileri/cerrahi.

Ergen bir hastada larengeal adenoid kistik karsinom

Ömer AYDIN1, Emre ÜSTÜNDAĞ1, Mete İŞERİ1, Cengiz ERÇİN1

Malignant tumors of the larynx are extremely rare in children and adolescents. Adenoid cystic carcinoma accounts for less than 1% of all malignant tumors in the larynx. We presented a 16-year-old girl with subglottic adenoid cystic carcinoma, whose symptoms of prolonged and exacerbating dyspnea had been attributed to asthma at another medical center. Indirect flexible and rigid laryngoscopy revealed a smooth mass in the subglottic region occupying 80% of the airway passage. The lesion was also confirmed by both CT and MRI. There was no lymphadenopathy in the neck. The patient was successfully treated by surgery and postoperative radiotherapy. Pathological staging was T4N0M0 according to the AJCC, 2003. During six years of follow-up, there was no evidence for local recurrence or regional and distant metastasis.

Keywords: Adolescent, carcinoma, adenoid cystic/surgery, child, laryngeal neoplasms/surgery.

Ömer AYDIN, Emre ÜSTÜNDAĞ, Mete İŞERİ, Cengiz ERÇİN. Ergen bir hastada larengeal adenoid kistik karsinom. Tr-ENT. 2008; 18(5): 319-322
LookUs & Online Makale