E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Evaluation of depth of invasion and tumor diameter in relation to tumor localization in laryngeal cancer [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2008; 18(5): 284-288

Evaluation of depth of invasion and tumor diameter in relation to tumor localization in laryngeal cancer

Ahmet ERSOY1, Ercan PINAR1, Çağlar ÇALLI1, Semih ÖNCEL1, Aylin ÇALLI1

Amaç: Bu çalışmada, larenks kanserlerinde tümör yerleşiminin invazyon derinliği ve tümör çapı ile ilişkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Larenks skuamöz hücreli karsinom tanısıyla ameliyat edilmiş 70 hastanın (ort. yaş 61±10, dağılım 38-77) boyun diseksiyonu materyallerinde metastatik lenf nodlarının sayısı, yeri, invazyon derinliği ve çapı histopatolojik olarak değerlendirildi. Tümör yerleşimine göre supraglottik, glottik ve transglottik olmak üzere üç grup oluşturuldu. Bu gruplar, tümör invazyon derinliği, tümör çapı, lenf nodu metastazı ve T evresi açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama invazyon derinliği tüm hastalarda 7.06 mm bulundu, bu değer supraglottik, transglottik ve glottik tümörlerde sırasıyla 7.76 mm, 7.05 mm ve 4.06 mm idi. Supraglottik ve transglottik tümörlerde invazyon derinliği ve tümör çapı glottik tümörlere göre anlamlı derecede daha fazlaydı (p<,0.05). Tümör çapı ile invazyon derinliği arasında anlamlı ilişki bulunurken (p<,0.05), invazyon derinliği lenf nodu metastazı ile anlamlı ilişki göstermedi (p>,0.05). Supraglottik tümörlerde T evresi büyüdükçe invazyon derinliği de anlamlı derecede artmaktaydı (p<,0.05). Transglottik ve glottik tümörlerde ise T evresi ile invazyon derinliği arasında anlamlı ilişki yoktu (p>,0.05). Sonuç: Bulgularımız, larenks kanserlerinde tümör invazyon derinliğinin tümör yerleşimi ve çapı ile anlamlı ilişkide olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Larenks neoplazileri, lenfatik metastaz, tümör invazivliği.

Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi

Ahmet ERSOY1, Ercan PINAR1, Çağlar ÇALLI1, Semih ÖNCEL1, Aylin ÇALLI1

Objectives: We investigated the relationship between tumor localization and depth of tumor invasion and tumor diameter. Patients and Methods: Neck dissection specimens of 70 patients (mean age 61±10 years, range 38 to 77 years) who underwent laryngectomy for squamous cell carcinoma of the larynx were histopathologically re-examined with regard to number and localization of metastatic lymph nodes, depth of tumor invasion, and tumor diameter. Three tumor groups (supraglottic, glottic, and transglottic) were compared with respect to depth of tumor invasion, tumor diameter, metastatic lymph nodes, and T-stage. Results: The overall mean depth of tumor invasion was 7.06 mm, being 7.76 mm, 7.05 mm, and 4.06 mm in supraglottic, transglottic, and glottic tumors, respectively. Compared to glottic tumors, depth of tumor invasion and tumor diameter were significantly higher in supraglottic and transglottic tumors (p<,0.05). Depth of invasion showed a significant correlation with tumor diameter (p<,0.05), whereas there was no correlation between depth of invasion and lymph node metastasis (p>,0.05). In supraglottic tumors, depth of invasion significantly increased in parallel with T-stage (p<,0.05). In transglottic and glottic tumors, however, there was no correlation between T-stage and depth of invasion (p>,0.05). Conclusion: Our data show that depth of tumor invasion is related with tumor location and diameter in laryngeal cancers.

Keywords: Laryngeal neoplasms, lymphatic metastasis, neoplasm invasiveness.

Ahmet ERSOY, Ercan PINAR, Çağlar ÇALLI, Semih ÖNCEL, Aylin ÇALLI. Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi. Tr-ENT. 2008; 18(5): 284-288
LookUs & Online Makale