E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Trakeal paraganglioma: Olgu sunumu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 229-233 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.032

Trakeal paraganglioma: Olgu sunumu

Ayşegül Batıoğlu Karaaltın1, Mehmet Veli Karaaltın, İlker Ersözlü, Harun Cansız

Paragangliomalar ekstra-adrenal kromafin hücrelerden köken alan nöroendokrin tümörlerdir. Trakea ise paragangliomalar için alışılmadık bir bölgedir. Yirmi dokuz yaşında bir kadın hasta tekrarlayan hemoptizi ve dispne yakınmaları ve trakea arka duvarında, daha sonra paraganglioma tanısı konan 1.5x1.3 cm’lik bir kitleyle kliniğimize başvurdu. Bu yazıda, trakeanın nadir bir bening tümörü olan trakeal paragangliomaya ilişkin 11. olgu sunuldu ve medikal literatür gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Paraganglioma; reküren hemoptizi; trakeal kitle.

Tracheal paraganglioma: a case report

Ayşegül Batıoğlu Karaaltın1, Mehmet Veli Karaaltın, İlker Ersözlü, Harun Cansız

Paragangliomas are neuroendocrine tumors that originate from extra-adrenal chromaffin cells. The trachea is an unusual site for paragangliomas. A 29-years-old female was admitted to our clinic with complaints of recurrent hemoptysis and dyspnea, and a 1.5x1.3 cm mass in the posterior wall of the trachea, which was subsequently diagnosed as a paraganglioma. In this report, we presented the 11th case of tracheal paraganglioma, a rare benign tracheal tumor, and reviewed the medical literature.

Keywords: Paraganglioma; recurrent hemoptysis; tracheal mass.

Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Mehmet Veli Karaaltın, İlker Ersözlü, Harun Cansız. Tracheal paraganglioma: a case report. Tr-ENT. 2011; 21(4): 229-233

Sorumlu Yazar: Ayşegül Batıoğlu Karaaltın
LookUs & Online Makale