E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Nazal septum deviyasyonlu hastalarda ameliyat başarısının yaşam kalitesi ölçeği ve objektif yöntemler ile değerlendirilmesi [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 184-191 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.024

Nazal septum deviyasyonlu hastalarda ameliyat başarısının yaşam kalitesi ölçeği ve objektif yöntemler ile değerlendirilmesi

Erdem Mengi1, İbrahim Çukurova, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Yücel Karaman

Amaç: Bu çalışmada, nazal septum deviyasyonu tanısı konulmuş hastalarda yaşam kalitesinin septoplasti öncesi ve sonrasında değerlendirilmesi, ayrıca akustik rinometri ve rinomanometri yöntemlerinin cerrahi başarının objektif olarak ortaya konulmasındaki yeri ve öneminin gösterilmesi amaçlandı.
Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışma septoplasti ameliyatı uygulanan 44 hasta üzerinde yapıldı. Hastaların ameliyat öncesi yakınmaları Nazal Obstrüksiyon Semptom Değerlendirme (NOSE) skalası ile değerlendirildi. Hastaların eş zamanlı olarak dekonjesyon öncesi ve sonrası akustik rinometri ve rinomanometri verileri kaydedildi. Septal cerrahi yöntemi olarak Cottle septoplastisi uygulanan hastalar, ameliyattan bir ay sonra NOSE skalası, akustik rinometri ve rinomanometri ile tekrar değerlendirildi ve bulgular ameliyat öncesi verilerle karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların ameliyat öncesine göre NOSE skoru değerlerinde anlamlı azalma (p<0.05); akustik rinometri ile ölçülen minimal kesitsel alan (MKA1, MKA2) ve hacim değerlerinde anlamlı artış (p<0.05) ve rinomanometri ile ölçülen nazal direnç değerlerinde anlamlı azalma (p<0.05) görüldü. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası NOSE skoru değerleri arasında meydana gelen değişim ile akustik rinometri ve rinomanometri verilerindeki değişim arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Kanıta dayalı tıp uygulamalarının giderek önem kazandığı günümüzde, ameliyat başarısının objektif değerlendirilmesi amacıyla akustik rinometri ve rinomanometri kullanılabilir yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Akustik rinometri; Nazal Obstrüksiyon Semptom Değerlendirme skalası; rinomanometri; septoplasti.

Evaluation of operation success in patients with nasal septal deviation with quality of life scale and objective methods

Erdem Mengi1, İbrahim Çukurova, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Yücel Karaman

Objectives: In this study we aimed to evaluate the quality of life during before and after septoplasty in patients who were diagnosed with nasal septal deviation and also to demonstrate the role and importance of acoustic rhinometry and rhinomanometry methods in objectively demonstrating surgical success.
Patients and Methods: This study was carried out in 44 patients undergoing septoplasty surgery. Patients’ preoperative complaints were evaluated by Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale. The pre- and post-decongestion acoustic rhinometry and rhinomanometry data of the patients were recorded simultaneously. One month after Cottle’s septoplasty performed as the septal surgery method, patients were re-evaluated by NOSE scale, acoustic rhinometry and rhinomanometry and the findings were compared with the preoperative data.
Results: Compared to the patients’ preoperative values, a significant decrease in NOSE scores (p<0.05); a significant increase in the minimal cross-sectional area (MCA1, MCA2) and volume values measured by acoustic rhinometry (p<0.05) and a significant decrease in the nasal resistance values measured by rhinomanometry (p<0.05) were observed. No significant relationship was found between the change in patients’ pre- and postoperative NOSE score values and the change in their acoustic rhinometry and rhinomanometry data (p>005).
Conclusion: Nowadays, evidence-based medical practices are increasingly gaining importance and acoustic rhinometry and rhinomanometry are methods that can be used in objective evaluation of operation success.

Keywords: Acoustic rhinometry; Nasal Obstruction Symptom Evaluation scale; rhinomanometry; septoplasty.

Erdem Mengi, İbrahim Çukurova, Yusuf Yalçın, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Yücel Karaman. Evaluation of operation success in patients with nasal septal deviation with quality of life scale and objective methods. Tr-ENT. 2011; 21(4): 184-191

Sorumlu Yazar: Erdem Mengi
LookUs & Online Makale