E-ISSN 2602-4837
The Turkish Journal of Ear Nose and Throat Baş-boyun bölgesinin nadir bir tümörü olarak primer bukkal ekstraskeletal Ewing sarkomu [Tr-ENT]
Tr-ENT. 2011; 21(4): 225-228 | DOI: 10.5606/kbbihtisas.2011.031

Baş-boyun bölgesinin nadir bir tümörü olarak primer bukkal ekstraskeletal Ewing sarkomu

Mustafa Şahin1, Raşit Midilli, Ali Veral, Taner Akalın

Ekstraskeletal Ewing sarkomu genelde alt ekstremite ve paravertebral bölgeyi etkileyen, baş-boyun bölgesinde çok nadir saptanan, mezenkimal kökenli malign bir yumuşak doku tümörüdür. Erken tanı ve ardından yapılacak cerrahi eksizyon ile kombine kemoterapi ve radyoterapi programı uygun tedavi yöntemi olacaktır. Bu yazıda, daha önce bu tümör için bildirilmemiş bir yerleşim yeri olarak bukkal bölgeden gelişmiş bir ekstraskeletal Ewing sarkomu olgusu, literatür bilgileri eşliğinde sunuldu. Yaklaşık üç aydır yanağında giderek artan ağrısız şişlik yakınması ile kliniğimize başvuran 23 yaşında erkek olgunun fizik muayenesinde sol maksiller bölgede bukkal yumuşak doku içerisinde, yaklaşık olarak 5x3 cm boyutlarında düzgün sınırlı, lastik kıvamında, ağrısız, yarı mobil bir kitle saptandı. Kitle genel anestezi altında eksize edildi. Ameliyat sonrası 11 aylık takip sürecinde lokal nüks veya uzak metastaza ait bulguya rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler: Bukkal; Ewing sarkomu; immünohistokimya.

Primary buccal extraskeletal Ewing’s sarcoma as a rare tumor of head and neck region

Mustafa Şahin1, Raşit Midilli, Ali Veral, Taner Akalın

Extraskeletal Ewing’s sarcoma is a mesenchymal malign soft tissue tumor which generally affects the lower extremities and paravertebral region and is very rarely seen in the head and neck area. Early diagnosis and chemotherapy and radiotherapy program combines with surgical excision would be the appropriate treatment modality. In this article we present a case of extraskeletal Ewing’s sarcoma which arised from the buccal area as an unusual localization together with information from the literature. In the physical examination of a 23-year old male patient who admitted to our clinic with a complaint of painless mass on his cheek which had been increasingly growing for approximately three months, a painless semi-mobile mass of approximately 5x3 cm in size with regular borders and elastic consistency was found within buccal soft tissue in the left maxillary area. The mass was excised under general anesthesia. No local recurrences or findings of distant metastases were observed during the 11-month postoperative follow-up.

Keywords: Buccal; Ewing’s sarcoma; Immunohistochemistry.

Mustafa Şahin, Raşit Midilli, Ali Veral, Taner Akalın. Primary buccal extraskeletal Ewing’s sarcoma as a rare tumor of head and neck region. Tr-ENT. 2011; 21(4): 225-228

Sorumlu Yazar: Mustafa Şahin
LookUs & Online Makale